Banner 3

PDF OLARAK OKUYUN: Vatandaşlık Blog Yazısı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE GÜNCEL VATANDAŞLIK MEVZUATI

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı, evlat edinilme ve seçme hakkının kullanılması olarak 3 başlık altında düzenlenmiştir. İşbu blog yazımızda vatandaşlığın yetkili makam kararı ile kazanılması genel esasları ile açıklanacaktır.

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ GENEL OLARAK KAZANILMASI

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı başvurusunda aranan şartlar şu şekilde sayılmaktadır. Öncelikle vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancının kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olması aranmaktadır. Öte yandan Kanun, yabancının Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi şartı getirmiştir. Bu davranışlar Kanun ile sayılmamış olmakla birlikte, Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, evlenmek gibi örnekler çoğaltılabilmektedir. Ayrıca yabanının Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması ve kanunla sayılan diğer niteliklere sahip olması gerekmektedir. Kanunun lafzında da açıkça belirtildiği üzere aranan sağlamak, yabancıya vatandaşlık kazanması açısından mutlak bir hak tanımamaktadır. Zira başvuruların değerlendirilmesi Bakanlık tarafından yapılmakta olup; takdir idareye bırakılmıştır.

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI

Bu halde vatandaşlığın kazanılması mevzuatımızda sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre istisnai yoldan vatandaşlık kazanmak isteyen yabancının:

 • En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı TL tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirme,
 • En az 250.000 USD veya karşılığın döviz ya da karşılığı TL tutarında taşınmaz satın alma,
 • Asgari 50 kişilik istihdam oluşturma,
 • En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı TL tutarında mevduat hesabı açma veya devlet borçlanma aracı alma,
 • En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı TL tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın alma

Şartlarından birini sağlaması halinde Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bu haller kapsamına girmek vatandaşlık kazanmak için tek başına yeterli olmamakta; mevzuattan kaynaklanan diğer koşulların da sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmelidir.

CURRENT CITIZENSHIP LEGISLATION IN THE TURKISH LEGAL SYSTEM

As stipulated in the Citizenship Law No. 5901, the acquisition of Turkish citizenship after birth is divided under 3 headings as the decision of the competent authority, adoption and the exercise of the right to choose. In this blog post, the general principles of acquiring citizenship by the decision of the competent authority will be examined in a general framework.

 1. GENERAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP

Pursuant to Article 11 of the Law, the conditions sought in the application for Turkish citizenship are listed as follows. First of all, the foreigner who has applied for citizenship must be mature and have the power to distinguish according to his own national law, and if s/he is stateless, according to Turkish law. However, it is required to have resided in Turkey continuously for 5 years, backwards from the date of application. On the other hand, the Law requires the foreigner to confirm with his/her behavior that s/he has decided to settle in Turkey. Although these behaviors are not enumerated in the Law, examples such as acquiring immovable property, starting a business, getting married can be multiplied in Turkey. In addition, the foreigner must have an income or profession to provide for himself and his dependents in Turkey, and must have other qualifications stipulated by law. As it is clearly stated in the Law, providing what is sought does not give an absolute right to the foreigner in terms of acquiring citizenship. Because the evaluation of the applications is made by the Ministry; discretion is left to the administration.

 1. EXCEPTIONAL WAY OF ACQUISITION

In this case, the conditions of acquiring the citizenship is regulated numerus clausus in our legislation. Accordingly, the foreigner who wishes to acquire citizenship in an exceptional way:

 • Making a fixed capital investment of at least 500,000 USD or equivalent in foreign currency or TL equivalent,
 • Purchasing real estate in the amount of at least 250.000 USD or equivalent in foreign currency or TL,
 • Creating employment for at least 50 people,
 • Opening a deposit account of at least 500,000 USD or equivalent in foreign currency or TL equivalent, or buying government debt instruments,
 • Purchasing real estate investment fund participation shares or venture capital investment fund participation shares in the amount of at least 500,000 USD or equivalent foreign currency or TL equivalent

If one of these conditions is met, Turkish citizenship can be acquired. However, it should be emphasized that being covered by these situations is not sufficient solely to acquire citizenship; It should be evaluated whether other conditions arising from the legislation are also met.

Stj Av. Elif Su Günen

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top