Judge Gavel With Justice Lawyer Handcuffs Who Feeling Sad Stress

765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 81-88. maddelerinde yer almış olan “suçta tekerrür”,


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesinde; niteliği, koşulları ve sonuçları itibariyle oldukça farklı şekilde yeniden vazedilmiştir. Düzenleme tek bir maddeden ibaret bulunmasına rağmen; mevzuattaki birçok norm ile bağlantısı ve özellikle zaman yönünden uygulanma noktasında gösterdiği özellikler nedeniyle çeşitli sorunları bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle 5237 sayılı TCK’nın pratiğe yansıtılmasında ortaya çıkan ciddi sorunlardan birini de, tekerrüre ilişkin hükümlerin uygulanmasındaki zorluk oluşturmuş, ancak süreç içerisinde değişen ve gelişen içtihatlarla uygulama istikrar kazanmaya başlamıştır.

Kitabın kaynakçası incelendiğinde de görüleceği üzere gerek eski, gerekse yeni TCK döneminde tekerrür kurumu üzerinde yeterince durulmamış olması, konuya eğilmememizin başlıca nedenini oluşturmuştur. Kitabımız hazırlanırken konuya ilişkin doktrindeki doğrudan veya dolaylı hemen bütün çalışmalar incelenmiş, görüş ve değerlendirmeler irdelenmiştir. Bunun yanında ceza hukukunun en önemli yardımcı kaynakları arasında yer alan içtihatların uygulamaya yön vermesi noktasında taşıdığı etki de dikkate alınarak,

Yargıtay’ın ilgili bütün kararları en son tarihe dek taranıp ve ayıklanarak çalışmamıza alınmıştır. Ancak bu yapılırken kurumun teorik esası ile pratiği arasında köprü kurabilme çabasıyla içtihatların önemli bölümü değerlendirilerek açıklama metinlerine işlenmiş; hemen tamamına ise ilgili dipnotlarında yer verilerek okuyucuya bilgiye ulaşmada kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca birçok sorunun çözümüne yönelik görüş ve öneriler de dayanaklarıyla birlikte ortaya konularak suçta tekerrür çeşitli yönleriyle irdelenmiştir.

Yargıtay’ın En Son Tarih İtibariyle Tümüyle Taranmış İçtihatları Tekerrürün Teorik Esası Tekerrürün Koşulları ve Sonuçları Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Denetimli Serbestlik Tedbiri Özel Tehlikeli Suçlular ve Bunlara İlişkin İnfaz Rejimi Mükerrirler İçin Müddetname Örnekleri Tekerrürde Lehe Yasanın Saptanması Özel Ceza Yasalarında Yer Alan Tekerrüre İlişkin Düzenlemeler.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top