77 Aw5Zcgvjdc1Yzxzpzxctyxvkaxqtzg9Jdw1Lbnq

Sanık S…ın diğer sanık H… ile iştirak halinde temin ettiği, sahteliği kriminal uzmanlık raporu ile sabit ve iğfal kabiliyetini haiz İ…’ye ait kimlik bilgilerini ihtiva eden fakat sanık S…’in fotoğrafının yapıştırılmış olduğu kimlik belgesi ile …şubesine 3.900 TL’lik kredi başvurusunda bulunduğu, bankanın teyit amaçlı ulaştığı katılan İ…’in böyle bir kredi başvurusunda bulunmadığını ifade etmesi karşısında yakalanan sanıkların eyleminin nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve resmi belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

a)Sanıkların resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen mahkumiyet hükmünün temyizen incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık S… müdafii ile sanık H…’in yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

b)Sanıkların nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından verilen mahkumiyet hükmünün temyizen incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık S… müdafii ile sanık H…’in yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

5237 Sayılı TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen nitelikli hallerde suçtan elde edilen haksız menfaati belli ise; TCK’nın 52. madde hükmü de gözetilmek sureti ile haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde temel adli para cezası aynı Kanun’un 61. maddesi uyarınca gün olarak belirlenerek artırım ve indirimler gün üzerinden yapıldıktan sonra, ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı 52/2. madde hükmü gereğince 20-100 TL arasında takdir edilecek miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekirken doğrudan elde edilen haksız menfaatin iki katı esas alınmak suretiyle fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanık S…müdafii ile sanık H…’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, C sıralı hüküm fıkrasından adli para cezasına ilişkin ”5 TAM GÜN” ibaresi çıkartılarak yerine “390 TAM GÜN” ibaresinin eklenmesi, günlüğü 20 TL’den 100 TL adli para cezasına çevrilmeye ilişkin iki numaralı paragrafın tamamının çıkartılması, “5850’şer” ibaresinin çıkartılarak yerine “292 TAM GÜN” ibaresinin eklenmesi, “1/6 oranında indirilerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “TCK 52/2 maddesi gereğince ekonomik durumları ve şahsi halleri gözetilerek günlüğü 20 TL’den” ibaresi eklenmek suretiyle, “4875 TL” ibaresinin çıkartılarak yerine “243×20=4860 TL” eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 25.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top