Teamwork Business Woman Accounting Concept Financial Office

PDF FORMATINDA OKUYUN: Mal Beyanı Nedir?

Mal beyanı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, mal beyanı, “… borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir”. Bu bağlamda, mal beyanı yapılırken uygulanacak bildirim yöntemi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Mal Beyanının İçeriği

Mal beyanı yapılırken borçlu borcuna yetecek miktarda malını beyan etmek zorundadır. Bu sebeple tüm mal, alacak ve hakların bildirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Borçlu, hem haczedilebilen hem de haczedilemeyen mallarını bildirmekle yükümlüdür. Bu mallardan hangisinin haczedilebileceği icra dairesinin takdirindedir. Borçlunun hiç malı olmasa yahut düşük bir geliri olsa veya yalnızca haczedilemeyen malları bulunsa dahi borçlu mal beyanında bulunma zorunluluğundadır. Mal beyanının içeriğinde; ev eşyaları, üçüncü kişilerde bulunan alacaklar, maaşlar ve benzeri hak ve alacaklar bulunur.

Mal Beyanında Bulunma Süresi

Mal beyanında buluma süresini belirlemek için borçluya tebliğ edilen ödeme emrine bakmak gerekir. Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün için ödeme emrine itiraz edebilir. Şayet borçlu bu süre içinde ödeme emrine itiraz etmiyorsa yine bu süre içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Bu yedi günlük süre, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte ise, on gündür. Süresi içinde (duruma göre yedi veya on gün) ödeme emrine itiraz eden borçlunun mal beyanında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, borçlunun itirazının iptaline veya kesin yahut geçici kaldırılmasına karar verildiği takdirde tefhim veya tebliğden itibaren borçlu üç gün içinde mal beyanında bulunmak yükümlülüğündedir.

Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası

Mal beyanında bulunma zorunluluğunda olan kişinin mal beyanında bulunmaması durumunda, alacaklının icra ceza mahkemesine yapacağı başvuruyla hakim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik cezası uygulanır. Bu husus İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesinde şu şekilde düzenlenmektedir: “Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez”.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top