[title text=”Projeler, Yapılan Konferans ve Seminerler”]

PROJELER

1.- AB tarafından finanse edilen ve Adalet Bakanlığı ile IOM işbirliğinde gerçekleştirilen“Türkiye’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi”   projesinde Eğiticilerin Eğiticisi olarak katılım (2008 –2009) Bu proje çerçevesinde basılan kitap: “Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı”, Ankara 2009 (1. Baskı) (2. Baskı 2010)  (ortak eser).

2. – Dışişleri Bakanlığının Başkanlığında Bazı Bakanlıklar Kurum ve Kuruluşlar ile Uluslararası Örgütler ve STK Temsilcilerinin Katılımı ile Oluşturulan “İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü”ne Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Temsilcisi Olarak Katılım, Ankara 2004-2007.

3. – Hollanda Hükümeti tarafından finanse edilen; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün katılımı ile yürütülen “Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım” konulu projede  “Proje Araştırmacısı” ve “Raportörlük”, Ankara 2006 (Hazırlanan raporumuz anılan Bakanlık görevlilerinden oluşan “Teknik Çalışma Grubu”nca onaylanmış ve TBMM’ce kabul görerek TCK’nin 80 ve 227. maddeleri değiştirilmiştir).

4. – İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Alman Hükümetinin Yürüttüğü “İnsan Ticaretiyle Mücadele İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesine Uzman Olarak Katılım”, Ankara 2003-2005.

KONFERANSLAR

1.- “Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İçtima Sorunu”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Vergi Kaçakçılığı Suçları (VUK md. 359)” konulu “Ekonomik Suçlar ve Yargıtay Kararları Sempozyumu”, 9 Ekim 2015, Ankara.

2.- “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK m. 236)”, Kamu İhale Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen 2. Kamu İhale Hukuku Kongresi, 10-11 Eylül 2015, İstanbul (ortak tebliğ).

3.- “Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237)”, International Conference on Eurasian Economies, 9-11 Eylül 2015, Kazan- Rusya (ortak tebliğ).

4.- “Dijital Delillerin Elde Edilmesi Yöntemi Olarak Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK m. 134)”, 3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2015, Ankara.

5.- “Bedensel Zararlar Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği, Friedrich-Alexander Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi”, 06-08 Mayıs 2015, Ankara.

6.- “Ceza Hukuku Açısından Tıp- Hukuk Birlikteliği”, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) tarafından düzenlenen “Hukuk ve Sağlık Sempozyumu”, 25-26 Nisan 2015, Ankara.

7.- “Kanun Yolları”, Yaşar Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve İzmir Barosu’nun işbirliği ile düzenlenen “CMK Güncel Uygulamalar Sempozyumu”, 20-21 Ocak 2015, İzmir.

8.- “Hukuka Aykırı Ticari Reklam Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Doğuş Üniversitesi ve Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “4. Tüketici Hukuku Kongresi”, 20-22 Kasım 2014, İstanbul.

9.- “Hukuk Öğretiminde Teori ve Uygulama Köprüsünün Kurulmasının Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi, 2. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi, 19 – 22 Kasım 2014, Ankara.

10.- “Türk Hukukunda Marka Suçları -Sorunlu Noktalar Üzerine Bir İnceleme-”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Fikri Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları” Konferansı, 7 Kasım 2014, Ankara.

11.- “Some Assessments and Evaluations on Current Developments in Immigration Law”, in International Conference on Eurasian Economies, July1-3, 2014, Skopje, MACEDONIA.

12.- “Telekomünikasyonun Denetlenmesi ve Dijital Deliller”, 9. Türkiye Ceza Hukuku Günleri Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  31 Mayıs – 1 Haziran 2014, İstanbul.

13.- “Girişimciler Açısından İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”, ODTÜ Mezunları Derneği (ODTUMD), 30 Mayıs 2014, Ankara.

14.- “Digital Forensic in the Context of Law Education” (Hukuk Öğretiminde Adli Bilişim)”, The Second International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), Houston, Texas, USA, on May 12th and 13th, 2014.

15.- “İletişimin Denetlenmesi Bağlamında Ceza Mevzuatındaki Son Değişikliler”, Türkiye Barolar Birliği ve Balıkesir Barosu, 25-27 Nisan 2014, Balıkesir.

16.- “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Son Değişikliler Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Türkiye Barolar birliği ve Mardin Şırnak Baroları, 18-20 Nisan 2014, Mardin-Cizre.

17.- “Son Değişikliklerle İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”,  1. Kamu İhale Hukuku Kongresi, Kamu İhale Hukuku Enstitüsü ve Doğuş Üniversitesi, 27-28 Mart 2014, İstanbul.

18.- “Ekonomik Suçlar (İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin Şifasına Fesat Karıştırma ve Tefecilik)”, Siirt Barosu Tarafından Düzenlenen Eğitim Semineri, 22 Mart 2014, Siirt.

19.- “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”,  Türkiye Barolar Birliği ve Burdur Barosu Meslek İçi Eğitim Semineri, 8 Şubat 2014, Burdur.

20.- “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yer Gösterme, Beden Muayenesi, Yüzleştirme, Teşhis ve Arama”,  Türkiye Barolar Birliği ve Mersin Barosu Meslek İçi Eğitim Semineri, 1 Şubat 2014, Mersin.

21.- “Ceza Hukuku Özel Hükümler Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Jandarma Okullar Komutanlığı Eğitim Semineri, 22 Ocak 2014, Ankara.

22.- “Türk Göç Hukukunda İdari Gözetim” Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014, Ankara 8-10 Ocak 2014.

23.- Protecting Victims of Human Trafficking in Turkey”, International Seminar on Protection Mechanisms for Trafficked Victims: Implementation of Non-punishment Provision, 26-27 November 2013, Baku, Azerbaijan.

24.- “Hukuki Perspektiften Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, 13.12.2013, Ankara.

25.- “Cezanın Belirlenmesinde Ölçülülük İlkesi- Bireysel Başvuru Bağlamında Bir Değerlendirme”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seminerleri Serisi III- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Haklar ve Özgürlükler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı (IRZ), İstanbul 3-4 Haziran 2013.

26.- “Türk Ceza Hukukuna Elektronik Sahtecilik”, Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, 13-16 Kasım 2013, Ankara.

27.- “Ceza Hukuku Açısından Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”, Dr. Mehmed Fuad Umay 4. Ulusal Tıp Günleri 6-8 Aralık 2013 Ankara.

28.- “Tüketici Hukukunda İdari Para Cezaları ile Diğer Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi (Hukuka Aykırı Reklam Yasağı Bağlamında Bir Değerlendirme)”, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu, 21-22 Kasım 2013, İstanbul.

29.- “Bir Olağanüstü Kanunyolu Olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı”, 8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir 30–31 Mayıs 2013.

30.- “Ceza Muhakemesinde Elektronik Delil”, The First International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), Fırat Üniversitesi, Sam Houston State University (USA), Gazi Üniversitesi ve Polis Akademisi, Elazığ/Türkiye, 20–21 May 2013 (*yayınlanacak).

31.- “Türkiye’de Geleneksel Delilden Dijital Delile Geçiş Süreci: Yargıtay Uygulamaları”, Euroforensics 2013 IV. Uluslararası Adli Bilimler Konferans ve Sergisi’nde yapılan sunum, 27-29 Mart 2013, İstanbul (*yayınlanacak).

32.- “Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülke Anayasalarında ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Gençlik”, Gençlik ve Sivil Anayasa Projesi (Youth and Civil Constitution Project) İsimli Uluslararası Konferansta Yapılan Sunum, 27 Ağustos- 01 Eylül 2012 Konya.

33.- “Dijital Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi”, Euroforensics 2012 III. Uluslararası Adli Bilimler Konferans ve Sergisi’nde yapılan sunum, 29–31 Mart 2012, İstanbul.

34.- “Çocuğun Cinsel İstismarı”, 2.Hekim-Hukuk Platformu, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (TurkMSIC) İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi ve Bilkent Hukuk Fakültesi Çalışmaları Kulübü, SCORP İnsan Hakları ve Barış ve ELSA, Ankara 23–24 Mart 2013.

35.- “Sosyal Hukuk Devletinde Müdafi Görevlendirilmesi”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 Ocak 2012, Ankara (Kurultay Kitabı, Cilt 3, Ankara 2012, s. 194-227’de yayınlanmıştır).

36.- “Üçüncü Kişilerce Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Değeri”, Siirt Barosu tarafından düzenlenen “Olay Yeri ve Araştırma Delil Toplama” Panelinde yapılan sunum, 24 Aralık 2011, Siirt.

37.- “Ceza Hukuku Açısından Sporda Şike”, 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi’nde yapılan sunum, 18-20 Kasım 2011, Burdur.

38.- “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Sistemindeki Bazı Sorunlar”,  İstanbul Kültür, Marmara, Gazi ve İstanbul Üniversiteleri tarafından “7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri ve Türkiye-Slovenya Ceza Hukuku Günleri” Kapsamında  “6. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri” Konulu Sempozyumda yapılan sunum, 31 Mayıs-2 Haziran 2011, İstanbul.

39.- “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Önplana Çıkan Bazı Yeni Düzenlemeler: İddianamenin İadesi, Çapraz Sorgu, Temyiz Kanun Yolu”, Türkiye Barolar Birliği ve Aydın Barosu Tarafından Düzenlenen “Mevzuatımızdaki Yeni Düzenlemeler Işığında Ceza Muhakemesi Sempozyumu”nda yapılan sunum, 15 Mayıs 2011, Aydın.

40.- “Son Anayasa Değişikliğinin Yüce Divan Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Anayasa Kongresi”nde yapılan sunum, 11-14 Mayıs 2011, İstanbul (Metinler Kitabı 4, s. 262-280’te yayınlanmıştır).

41.- “Uyuşturucu/ Uyarıcı Madde Suçlarına İlişkin Güncel Bazı Yargıtay Kararları ve Değerlendirmesi”, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku Paneli” de yapılan sunum, 9 Mayıs 2011, İstanbul (Editör: Yrd. Dr. Murat Balcı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 83-98’de yayınlanmıştır).

42.- “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Konusundaki Yargıtay Uygulaması ve Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (İZİSYÖM) tarafından düzenlenen “İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olgusu 18. Farkındalık Konferansı”nda yapılan sunum, 9 Mayıs 2011, İzmir.

43.- “Ceza Hukuku Açısından Kadına Yönelik Şiddet”  Doğu Akdeniz Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Aile Hukuku ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Sempozyumu’nda Yapılan Sunum, 22 Nisan 2011,  Gazimağusa/ KTTC.

44.- “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Önplana Çıkan Bazı Yeni Düzenlemeler: Gizli Tanıklık, Müdafiin Görevden Yasaklanması, Mağdur Hakları”, Giresun Barosu Tarafından Düzenlenen “Mevzuatımızdaki Yeni Düzenlemeler Işığında Ceza Muhakemesi ve Aile Hukuku Sempozyumu”nda yapılan sunum, 15 Ocak 2011, Giresun.

45.- “İstihbaratın Ceza Muhakemesi Hukukunda Kullanımı”, Adli Bilimler ve Hukuktaki Güncel Gelişmeler Paneli’nde yapılan sunum, Adli Bilimciler Derneği ve Türk Hukuk Kurumu,  27 Kasım 2010, Ankara, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 3, Sa. 22, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 10-14’deyayınlanmıştır].

46.- “The Main Features of the Turkish Criminal Law System” [Türk Ceza (Muhakemesi) Sisteminin Temel Özellikleri], 13th International Forum for Public Prosecutors on the Fight against Organized Cross-Border Crime 12th – 15th September 2010, Bucharest/ ROMANIA (https:// mpublic. ro/ uip/ forum/ agenda. htm, 22.09.10) (Ahmet Taşyurt ile birlikte).

47.- “Türk Hukukunda Suç Mağdurunun Zararın Tazmini”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresinde Yapılan Sunum, 26 Mayıs–4 Haziran 2010 İstanbul ve Ankara  (Sempozyum Kitabı: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi,  Cilt 2, İstanbul 2013, s. 2337-2356’da yayınlanmıştır).

48.- “Yargıtay Kararları Işığında Karşılıksız Çek Suçu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarafından Düzenlenmen “Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda Yapılan Sunum 13 Mayıs 2010, İstanbul.

49.- “Yasal Olmayan Yollardan Türkiye’ye Giren Yabancıların Ceza Hukuku Açısından Durumları”, İstanbul Valiliğince Düzenlenen “Mülteciler ve Sığınmacılara İlişkin Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda Yapılan Sunum,  8 Mayıs 2010 (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 357-365’de yayınlanmıştır).

50.- “Trafikte Alkollü Araç Kullanımında İspat Sorunları”, Yargıtay Başkanlığının Katkılarıyla Adli Bilimciler Derneği Tarafından Düzenlenen “Ceza Yasasına Göre Alkollü Araç Kullanmanın Güvenli Sürüş Yeteneğine Etkileri” Konulu Çalıştayda Yapılan Sunun, 13 Kasım 2009,  Ankara.

51.- “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Kanun Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”,  T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD Tarafından Organize Edilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler” Konulu 12. Yaz Akademisi’nde Yapılan Sunum, 30.08.-06.09.2009 Çeşme/İzmir [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 1, Sa. 1 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 30-32’de yayınlanmıştır].

52.- “Aile İçi Şiddete Karşı Cezai Korumanın Normatif Çerçevesi”, Adli Bilimciler Derneği ve Aksaray Barosu Tarafından Düzenlenen Aile İçi Şiddet ve Cinsel İstismarın Önlenmesi Sempozyumu’nda (27.06.09) Yapılan Sunum, Aksaray 2009.

53.- “Yargıtay Kararları Işığında Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu” ve “Yargıtay Kararları Işığında İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”,  Gaziantep Barosu Tarafından Düzenlenen “Yargıtay Kararları Işığında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na İlişkin Güncel Sorunlar Paneli”nde (06.06.09–07.06.09) Yapılan Sunumlar, Gaziantep 2009.

54.- “Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin Hukukundaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Giessen Üniversitesi ve İstanbul Barosu İşbirliği ile Düzenlenen 4. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Özel Hayatın Korunması Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları İsimli Uluslararası Konferansta (30.05.09–02.06.09) Yapılan Sunum, İstanbul 2009. [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 2, Sa. 3 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, s. 20-30’de yayınlanmıştır].

55.- “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)/ The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)”nın Gürcistan Temsilciliği, “Açık Toplum Kuruluşu/Open Society Institute”nun Sınırlar Ötesinde Ortaklık Doğu Doğu Programınca finanse edilen; Ermenistan’ın “Umut ve Yardım/ Hope&Help”, Azerbeycan’ın “Temiz Dünya/Clean World” ve “İnsanların Uyum İçinde Gelişimi Derneği/ People’s Harmonious Development Society (PHDS)” tarafından Gürçistan’ın Tiflis kentinde 27–30 Ekim 2007 tarihleri arasında organize edilen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Bilgi ve Tecrübe Değişimi Ağı/Anti-Trafficking Information Exchange and Knowledge Networking” programında “İnsan Ticareti” ile ilgili sunum.

56.- “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)/ The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)”nın Gürcistan Temsilciliği, “Açık Toplum Kuruluşu/Open Society Institute”nun Sınırlar Ötesinde Ortaklık Doğu Doğu Proğramınca finanse edilen; Ermenistan’ın “Umut ve Yardım/ Hope&Help”, Azerbeycan’ın “Temiz Dünya/Clean World” ve “İnsanların Uyum İçinde Gelişimi Derneği/ People’s Harmonious Development Society (PHDS)” tarafından Gürçistan’ın Çakvi kentinde 12–15 Temmuz 2005 tarihleri arasında organize edilen “İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölgesel Programı /Regional Anti-Trafficking Program”ında “İnsan Ticareti” ile ilgili sunum.

SEMİNERLER

1.- “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Yargıtay Uygulamaları”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 6”, 28 Mayıs 2015, Ankara.

2.- “Evrakta Sahtecilik Suçları (TCK m. 204-212)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 5”, 28 Nisan 2015, Ankara.

3.- “Kanun Yolları (İtiraz, Temyiz, Başsavcılık İtirazı, Kanun Yararına Bozma)”, Gaziantep Barosu CMK Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu “Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”, 28-29 Mart 2015, Gaziantep.

4.- “Vergi Kaçakçılığı Suçu (VUK m. 359)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 4”, 25 Mart 2015, Ankara.

5.- “Tefecilik Suçu (TCK m. 241)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 3”, 25 Şubat 2015, Ankara.

6.- “Bilişim Sistemine Girme (TCK m. 243) ve Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK m. 244) Suçları”, Türkiye Barolar Birliği ile Baro Akademileri ve Bilişim ve İnternet Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen “Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Eğitim Semineri”, 31 Ocak 2015, Konya.

7.- “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK m.236)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 2”, 27 Ocak 2015, Ankara.

8.- “Son Değişikliklerle TCK ve CMK Değerlendirmesi”, Osmaniye Barosu tarafından düzenlenen “CMK Eğitim Semineri”, 10-11 Ocak 2015, Osmaniye.

9.- “Türk Hukukunda Bilirkişilik”,  Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi “Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı”nın 2. dönem eğitim programları hafta sonu için 6 Aralık 2014, Ankara.

10.- “Elektrik Piyasasına İlişkin Suç ve Kabahatler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen “Elektrik Piyasaları Temel Kavramlar Sertifika Programı”nda yapılan sunum, 15 – 19 Aralık 2014, Afyon

11.- Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçunda Soruşturma Teknikleri”, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele Semineri”nde yapılan sunum, 26-30 Mayıs 2013, Ankara.

12.- “İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları (TCK md. 235–236)’na İlişkin Bazı Sorunlu Noktalar”,  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Düzenlenen “İhale Mevzuatı Hizmet İçi Eğitim Semineri”nde Yapılan Sunum, 12–20 Temmuz 2011, Van.

13.- “Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması ve Sözleşme Uygulamaları Kapsamında İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Güncel Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği Tarafından Düzenlenen “Etkileşimli Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Semineri”nde Yapılan Sunum, 28.05.2011, Çeşme/İzmir.

14.- Mersin Barosu ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Tarafından Düzenlenen “İnsan Ticareti: Mağdurlara Hukuki Yardım Sağlanması” Konulu Seminerde (07.05.2010) Yapılan Sunum, Mersin.

15.- “İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Derneği Tarafından Düzenlenen “Denetim Öncesi Değerlendirme Semineri”nde yapılan Sunum,  6 Mayıs 2010, Ankara.

16.- “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları (CMK md. 308-310)”, Denizli Barosu ve Pamukkale Üniversitesinin Düzenlediği “Ceza Muhakemesi Semineri”nde Yapılan Sunum, 17 Nisan 2010, Denizli.

17.- “İnsan Ticareti Suçunun Tanımı ve Yaptırımları: Uyumlaştırma Çabaları”,  Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Ankara Barosu’nun Düzenlendiği; Sida (İsveç Kalkınma Ajansı) ve Hollanda Büyükelçiliğinin Desteklediği,  “Hukuki Yardım Yoluyla Karadeniz Bölgesindeki İnsan Ticaretiyle Mücadele” Başlıklı Uluslararası Konferansta Yapılan Sunum,  15-16 Ekim 2009, Ankara.

18.- “İnsan Ticareti Suçunun Hukuki Çerçevesi”, Ankara Barosu ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Tarafından Düzenlenen “İnsan Ticareti: Mağdurlara Hukuki Yardım Sağlanması” Konulu Seminerde (29.05.09) Yapılan Sunum, 2009, Ankara.

19.- “Adalet Bakanlığı”, “Dışişleri Bakanlığı”, “İçişleri Bakanlığı/Emniyet Genel Müdürlüğü- United Nations Office on Drugs and Crime/TADOC”, “Jandarma Genel Komutanlığı”, “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)”, “Ankara Barosu”, “İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı” ve “The British Council”in çalışmalar ve/veya işbirliği ile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kolluk kuvvetleri ve STK’lere yönelik düzenlenen çeşitli (30 civarı) seminerlerde, “İnsan Ticareti” ve “Göçmen Kaçakçılığı” konularında eğiticilik.

20.- “İnsan Ticareti Suçu ve Bu Konudaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, AGİS III Projesi Kapsamında IOM tarafından düzenlenen “İnsan Ticareti ile Mücadelede Eğitim Seminerleri”nde yapılan Sunum,  6-8 Kasım 2007, Antalya.

21.- “Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Sahtecilik”,  Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi /United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ve Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi / The Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC) tarafından düzenlenen “Göçmen kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Sahtecilik Suçları ile Mücadele Semineri”nde yapılan sunum, 16-20 ve 23-27 Ocak 2006, Ankara.

22.- a) Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü’nün yürüttüğü “Avrupa Birliğine Üye ve Komşu Ülkelerden İnsan Ticaretiyle Mücadelede Operasyon Ağı ve İşbirliği Mekanizmasının; Hukuk, Uygulama, Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Kuruluşlar İçin Disiplinlerarası Çalışma Süreciyle Güçlendirilmesi Projesi (AGİS PROJESİ II–2005)” çerçevesinde, 12–16 Haziran 2006 tarihinde Yunanistan’ın Selanik kentinde “Eğiticilerin Eğitimi Semineri”ne katılım (eğiticilerin eğitimi sertifikası alınmıştır).

b) Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün yürüttüğü “Avrupa Birliğine Üye ve Komşu Ülkelerden İnsan Ticaretiyle Mücadelede Operasyon Ağı ve İşbirliği Mekanizmasının; Hukuk, Uygulama, Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Kuruluşlar İçin Disiplinlerarası Çalışma Süreciyle Güçlendirilmesi Projesi (AGİS PROJESİ III–2007)” çerçevesinde, 4–7 Temmuz 2007 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde “İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitim Semineri”ne katılım.

c) AGİS II ve AGİS III Projeleri Kapsamında “İnsan Ticareti ile Mücadelede Eğitim Seminerleri”ne katılım (eğitici olarak), 2006-2007, Türkiye.

23.- “İnsan Ticareti Suçu”, Ankara Barosu ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından düzenlenen “İnsan Ticareti ile Mücadelede yasal düzenlemeler Semineri”nde yapılan sunum, 11-12 Kasım 2005, Ankara.

24.- “Türk Ceza Hukuku Mevzuatındaki Yeni Gelişmeler”, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Düzenlenen “Asayiş Uygulamaları Bilgilendirme Semineri”nde yapılan sunum, 27-28 Aralık 2004, Ankara.

25.- “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı”, Adalet Bakanlığı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve British Council tarafından düzenlenen İnsan Ticareti Konusunda Uygulamalar Semineri”nde yalpan sunum, 26-30 Ocak 2004, İstanbul.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top