İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunun 1. maddesinde kanunun amacı ve kapsamı belirtilmiştir. Buna göre, “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.” 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. maddesinde düzenlenen “Zorunlu Arabuluculuk” aşaması da dahil olmak üzere, İş Hukuku alanında doğacak uyuşmazlıkların takibi ve İş Kanunu uyarınca takip edilecek aşamalar alanında uzman ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte özenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

İş Hukuku Alanındaki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz

İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi 

 • Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri
 • Belirli Süreli İş Sözleşmeleri
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
 • Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çağırma 
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri
 • Süreli Fesih
 • Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
 • Sözleşmenin Feshinde Usul
 • İşçinin İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimine İtiraz ve usulü
 • Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih
 • Çalışma Koşullarındaki Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi
 • İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • Toplu İşçi Çıkarma
Alacak Davaları
 • Fazla Mesai Alacakları Davaları
 • Maaş Alacakları Davaları
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacakları Davaları
 • Hafta Tatili Ücreti Davaları
 • Yıllık Ücretli İzin Davaları
 • Yeni İş Arama İzni Ücreti Davaları
 • Eğitim Gideri Davaları

Tazminat Davaları

 • Kıdem Tazminatı Davaları
 • İhbar Tazminatı Davaları
 • Haksız Fesih Tazminatı Davaları
 • Ceza Koşulu Davaları
 • Eşit Davranma Borcuna Aykırılık/Ayrımcılık Tazminatı Davaları
 • İşçi Ayartmadan Dolayı Yeni İşverene Karşı Açılan Davalar
 • Rekabet Yasağı Davaları
 • Kötü Niyet Tazminatı Davaları
 • Sendikal Tazminat Davaları
 • İş Güvenliğine İlişkin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları

Tespit Davaları

  • Hizmet Tespit Davaları
  • İşe İade Davaları

Toplu İş Hukuku İle İlgili Davalar

  • Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşe Başlatılmaması Nedeniyle Tazminat Davası
  • Sendikal Tazminat Davaları
  • Sendika Üyelik Aidatı Davaları
  • Sendika Yöneticilerinin Alacak Davaları
  • Toplu İş Sözleşmesi Eda Davaları
  • İşkolu İstatistiğine İtiraz Davaları
  • İşkolu Tespitine İtiraz Davaları
  • Sendika Delegeliği Seçimine İtiraz Davaları
  • Sendika Genel Kurulu İptal Davaları
  • Yönetim Kurulu Kararının İptali Davaları
  • Disiplin Kurulu Kararının İptali Davaları
  • İşçi Sendikasının Faaliyetinin Durdurulması ve Kapatılması Davaları
  • Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine İlişkin İtiraz Davaları
  • Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davası

Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar

  • Hizmet Tespiti Davaları
  • İşsizlik Sigortası Davaları
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top