İmar Hukuku

İdare Hukukunun alt dalı olan İmar Hukuku, yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin gelişmesinin, kalkınmasının ve korunmasının hangi şartlar altında ve ne şekilde gerçekleştirileceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İmar Hukuku Alanındaki Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • İmar Planlarına İtiraz ve Dava
  • Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması
  • Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması
  • Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması
  • Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi
  • Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması
  • Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması
  • Gerekli İzinlerin Alınmaması
  • Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması
  • Eşik Analizi Yapılmaması
  • Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması
  • Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması
  • Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması
  • Kamu Yararı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak
  • Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi
  • Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması
  • Planların Onaylanmasındaki Hatalar
 • Parselasyon/Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz ve Dava
  • Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep/Hukuki Dayanak Yönünden Hukuka Aykırılık
  • Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık
  • Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması
  • Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması
  • Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması
  • Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi
  • Sit Alanları İçin İzin Alınmaması
  • Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi
  • Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması
  • Düzenleme Ortaklık Payı İle İlgili Hatalar
  • Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması
  • Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması
  • Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması
  • Hisse Çözümü/Ferdileştirme Yapılması
  • Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması
  • Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu
  • Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması
  • Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması
  • Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması
  • Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi
  • Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi
  • Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi
 • Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar
  • Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması
  • Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması
  • Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi
  • Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçinde Onaylanmaması
  • Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması

 • Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava
  • Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilen Belgelerin Verilmemesi
  • İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi

 

 

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top