İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku

İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare Hukukundan doğan uyuşmazlıklar adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir.

İdari Yargı Sistemi, idarenin faaliyetlerini yargısal yöntemlerle denetleyen sistemin adıdır. İdari Yargılama Hukuku ise  idarenin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu ve uyuşmazlıkların çözülmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

İdare Hukuku ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Alanındaki Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

Genel Olarak

 • İptal Davası
 • Tam Yargı Davası
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
 • İdari Para Cezalarına İtiraz
 • Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili İdari Davalar
 • İmar Davaları
 • İptal Konulu Kamulaştırma Davaları
 • İstinaf Başvuru Yolu
 • Temyiz Başvuru Yolu
 • Kanun Yararına Bozma
 • Yargılamanın Yenilenmesi
Memurlarla İlgili Davalar
 • Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
  • Öğrenim Özrü Nedeniyle Atanma Talebi
  • İlk Atama, Göreve Başlama ve Yeniden Atamalar
  • Genel Atama İşlemleri
  • Eş Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri
  • Rotasyon Nedeniyle Yapılan Atama İşlemleri
  • Norm Kadro Nedeniyle Atama İşlemleri
  • Sağlık Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri
  • Sınavlar Sonucu Yapılan Görevde Yükselme Atamaları
  • Muvafakat Verilmemesi Nedeniyle Atamama İşlemleri
 • Disiplin Cezaları
  • Uyarma Cezası
  • Kınama Cezası
  • Aylıktan Kesme Cezası
  • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası
  • Memurluktan Çıkarma Cezası
 • Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
  • Maaş ve İkramiye Alacağına İlişkin İşlemler
  • Döner Sermaye, Ek Ders ve Ek Ödemeye İlişkin İşlemler
  • Sürekli ve Geçici Yollukla İlgili İşlemler
 • Memur Özlük Haklarıyla İlgili Davalar
  • İntibak, Ek Gösterge, Kademe ve Derece İlerlemesine İlişkin İşlemler
  • Emeklilik İşlemleriyle İlgili İşlemler
  • Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Diğer Sınav İşlemlerine İlişkin İşlemler
  • Çalışma Süresi, Nöbet ve Mesaiyle İlgili İşlemler
  • Sağlık Yardımı, Yemek Yardımı ve İzinle İlgili İşlemler
İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar
 • İmar Plan Değişikliklerinden Kaynaklanan Davalar
 • İmar Uygulamasından Kaynaklanan Davalar
 • Yapı İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
 • Yıkım İşinden Kaynaklanan Davalar
 • İmar Para Cezasından Kaynaklanan Davalar
 • Mücavir Alanla İlgili Dava
 • Doğal Sit Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın Kısıtlanması
 • Kamulaştırmasız El Atma
 • Kentsel Dönüşüm
Yükseköğretim İşlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Akademik Personel ve Memurlarla İlgili Davalar
  • Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemleri
  • Disiplin İşlemleri
  • Geçici Görevlendirme İşlemleri
  • Mecburi Hizmet ve Kefalet Senedi İle İlgili İşlemler
 • Üniversite Öğrencileriyle İlgili Davalar
  • Disiplin Cezaları
  • Kayıt ve Kayıt Silme İşlemleri
  • Not Tespiti ve Sınav İşlemleri
Tam Yargı Davaları
 • Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları
 • Emniyet Hizmetleriyle İlgili Kusurlardan Doğan Zararlar
 • Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararlar
 • Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlar
 • Belediye Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları
 • Adalet ve Cezaevi Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları
Kamulaştırma Davaları
Mal Sahibinin Açacağı Davalar
 • İdari Yargıda Kamulaştırma İşleminin İptali Davası
 • Adli Yargıda Maddi Hataların Düzeltilmesi Davası
 • Ecrimisil Davası
İdarenin Açacağı Davalar
 •  Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili Davası
 •  Maddi Hataların Düzeltilmesi Davası
 Kamulaştırmasız El Koyma Davaları
 • Taşınmaza Kamulaştırmasız El Konulmasının Önlenmesi Davası
 • Kamulaştırmasız El Konulması Nedeniyle Ecrimisil Davaları
 • Kamulaştırmasız Fiili El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelin Tahsili Davası
 • Kamulaştırmasız Fiili El Koyma Suretiyle Taşınmazda Kurulan İrtifak Hakkı Tesisi Nedeniyle Tazminat Davaları
Diğer İdari Dava Türleri
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafından Tahsis Edilen İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
  • Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Rekabet Kurulu
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  • Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurulu
 • Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
 • Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
 • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanundan Kaynaklanan Davalar
 • Kıyı Kenar Çizgisi İle İlgili Davalar
 • Afet ve Hak Sahipliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar
 • Bakım, Muhtaçlık ve Sosyal Yardım İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Silah Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Avukatlıkla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
 • Belediye İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • ÖSYM ve Yaptığı Sınavlara İlişkin Davalar
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top