Handprint 46706 266

Dijital Delil ve İletişimin Denetlenmesi


“Dijital delil” kavramı ceza muhakemesi hukukunda yeni bir kavramdır. Kısaca “iddia edilen bir fiilin ispatında kullanılmak istenen veya kullanılan; elektronik ortamda oluşan/ oluşturulan, değiştirilen, iletilen veya saklanan veri, kayıt ve belgeler”i ifade eden ve “delil” vasfını haiz olduğuna şüphe bulunmayan dijital deliller “sayısal veriler” şeklinde
oluşturulmakta ve bu yönü ile “güvenilirlik” bakımından, uygulamada, birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Delil serbestîsi ilkesi gereği -diğer tüm deliller gibi- maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet eden bu delillerin hukuka uygun yollardan elde edilmesi zorunlu olup konuya ilişkin CMK md. 134-138 hükümlerinin tadil edilmesinde kanaâtimizce fayda vardır. Nihayet, uygulamadaki sorunların hâlli bakımından bir “adlî bilişim kurumu”nun kurulması son derece isabetli olacaktır.

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top