I. ÖĞRENİM VE AKADEMİK KARİYER

20 Ağustos 2014 – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesörü. – T.C. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

23 Ocak 2009Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçenti Unvan ve Yetkisi.- T.C. Üniversitelerarası Kurul [Tez: İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK md. 235), doktora sonrası diğer yayınlar ve bilimsel faaliyetler]

1993–1997 – Doktora.- Kamu Hukuku (Ph.D), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Tez: Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi) 

1990–1993 – Yüksek Lisans.- Mali Hukuk (M.A), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı (Tez: Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu)

1984–1988 – Lisans.-  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1981-1984 – Orta Öğretim.- Kabataş Erkek Lisesi

II. MESLEKİ KARİYER

2018-2019Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı  
2015- …Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
2013- …Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
2001–2013 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (bu görev kapsamında ayrıca “Yüce Divan (Anayasa Mahkemesi) Cumhuriyet Savcısı” 2004-2007 )
1998–2001İskenderun Asliye Hukuk Hâkimi ve Kadastro Hâkimi
1996–1998Burdur-Yeşilova Sulh Ceza Hâkimi ve Asliye Ceza Hâkimi
1995–1996Siirt-Eruh Cumhuriyet Savcısı
1992–1995Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
1990–1992Hâkimlik stajı
1989–1990Avukatlık stajı
  

III.- YAYINLAR 

A. KİTAPLAR

 1. “Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat”, Bilge Yayınevi, Mart 2020, Ankara.
 2. “Kamu İhale Hukuku Notları (Kamu İhale Hukuku 2018 Yılı Çalıştay Tebliğleri)”Aristo Yayınevi, Mart 2019, İstanbul (editör-ortak eser).
 3. “Bilirkişilik Mevzuatı”, Yetkin Yayınları, Ankara 2018 (Ortak Eser)
 4. “Vergi Kaçakçılığı Suçları (Sempozyum Kitabı)”Ekonomik Suçlar ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-I, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yetkin Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara 2017 (Editör- Ortak Eser)
 5. “Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler–2”, Aristo Yayınevi, Ankara 2016 (editör–ortak eser).
 6. “Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler”, Bilge Yayınevi, Ankara 2014 (editör–ortak eser).
 7. “Yargıtay’ın Tümüyle Taranmış İçtihatları Işığında Cezadan Mahsup (TCK m. 16;“63; m. 188/2)”, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 (ortak eser).
 8. “12 Eylül 2010 Referandumu Dâhil Tüm Değişiklikler İşlenmiş T.C. ANAYASASI, Notlu&Atıflı Yabancı Ülke Anayasaları ile Karşılaştırmalı”, Hürriyet Gazetesi (Armağanı), İstanbul 2010 (ortak eser).
 9. “Çek Kanunu Şerhi”, Ankara 2010 (ortak eser).
 10. “Suçta Tekerrür”Seçkin Yayınevi, Ankara 2009 (ortak eser).
 11. “Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı”, Ankara 2009 (1. Baskı) (2. Baskı 2010) (ortak eser). 
 12. “İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK md. 235)”, Adalet Yayınevi, Ankara 2008 (1. Baskı) (2. Baskı 2010) (3. Baskı 2012) (4. Baskı 2017).
 13. “Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi”, Asil Yayınevi, Ankara 2004 (ortak eser).
 14. “Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar”, Asil Yayınevi, Ankara 2004 (1. Baskı) (2. Baskı 2007) (3. Baskı 2010- Seçkin Yayınevi) (ortak eser).
 15. “Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi”, Nobel Yayınevi, Ankara 1999.

B.MAKALELER

 1. “İhale Alacaklarında Uygulanan İskonto Oranlarının Anayasal İlkeler Bağlamında Değerlendirilmesi”, Kamu İhale Hukuku Notları, Aristo Yayınları, 1. Baskı, Mart 2019, İstanbul s. 123-128.
 2. “Gümrük Kaçakçılığı Suçunun Nitelikli Hali Olarak Ülkeye Kaçak Akaryakıt Sokma Fiili (KMK m. 3/1, 10)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Cilt: 21, Özel Sayı, Yıl: 2019, s. 3-42 (ortak eser).
 3. “Tüzel Kişi Temsilcisinin Kazalardan Doğan Cezai Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar (Uluslararası Kongre), Mart 2019, Ankara, s. 691-699
 4. “Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Ülkeye Eşya Sokma Suçu (5607 Sayılı KMK m. 3/2)”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 45, Sayı: 3, Yıl: 2018, s. 549-600 (ortak eser).
 5. “Türk Hukukunda Bilişim Suçları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, İnşaat Sanayi Dergisi 165, Yıl:2018, Ankara, s.78-81 (ortak eser).
 6. “Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İçtima Sorunu (Vergi Takvim Yılına Yüklenen İşlev Bağlamında Bir Değerlendirme)”, Vergi Kaçakçılığı Suçları (Sempozyum Kitabı), Ekonomik Suçlar ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-I, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yetkin Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara 2017 (Editör- Ortak Eser), s. 75-80.
 7. Maden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve İşveren Vekilinin Cezai Sorumluluğu (The Criminal Liability of Employers and Representative of The Employers Resulting From Occupational Accident and Disease), Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017 (Internatıonal Symposıum on Occupatıonal Health and Safety in Mınıng’2017) (Editörler Dr. Mahmut Altıner Ali Can Özdemir Mehmet Yılmaz), Ankara 2017.
 8. “Türk Hukukunda Marka Suçları -Sorunlu Noktalar Üzerine Bir İnceleme (Trademark Infringements in Turkish Law)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt 65, Sa. 4, 2016, s.1085-1110.
 9. “5941 sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler ile İflasın Ertelenmesindeki Bazı Ceza Hukuku Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Finansal Kurumlar Birliği tarafından 15 Ekim 2016’da KKTC/Lefkoşe’de gerçekleştirilen “6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Faktoring Uygulamaları ile ilgili Güncel Sorunlar Sempozyumu (Kitabı)”, İstanbul 2017.  
 10. Bedensel Zararlar Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği, Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongre, Cilt:2, Ocak 2016, Ankara s.217/224. 
 11. “Dijital Delil ve İletişimin Denetlenmesi”, Türkiye Ceza Hukuku Günleri-Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sempozyumu’nda Gerçekleştirilen Sunum, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 2015, s.253-267.
 12. “Ceza Hukuku Boyutuyla Göçmen Kaçakçılığı”, Güncel Hukuk Dergisi, 2015 Ekim (2015/10)
 13. “Son Yasal Değişikliklerle Yüce Divan”, Güncel Hukuk Dergisi, 2015 Şubat (2015/2).
 14. “Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu Olarak Elektronik Ortamdaki Veriler”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Prof. Dr. Doğan Soyaslan Armağanı, Cilt: VIII, Sayı: 2, Yıl: 2013 (ortak eser).
 15. “Göç Hukukundaki Güncel Gelişmeler Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, International Conference on Eurasian Economies, Session 2E, 2014, s.979-985. 
 16. “Some Assessments and Evaluations on Current Developments in Immigration Law”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan Cilt 2, Beta Yayınevi, İstanbul, Ekim 2014, s.2467-2483.
 17. The Effects of Criminal Law on Arbitration”, US-China Law Review 11, No. 3, March 2014, s. 263-274.
 18. “Tefecilik Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2014, Sa. 1, s. 23-47.
 19. “Match-Fixing in Sport Terms of Criminal Law”, Law and Justice Review, Volume: IV, Issue 2, December 2013, s. 57-71.
 20. “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md. 362)”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2013 Cilt 3 Sa. (2), Aralık 2013, s. 15-29.
 21. “Yargı Kararları Işığında 1982 Anayasasında Suç ve Cezaya İlişkin Temel İlkelerin Değerlendirilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 4, Sa. 15, Ekim 2013, s. 39-66 (ortak eser).
 22. “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi’nin 10. Kuruluş Yılı Armağanı, Yıl 4, Sa. 14, Temmuz 2013, s. 229-251 (ortak eser).
 23. “Intelligence in Criminal Procedure Law”, Ankara Bar Review, 6, Issue, 2013, s. 49-64.
 24. “Doğrudan Temin Usulünde Öngörülen Piyasa Fiyat Araştırması İçin En Az Üç Teklif Gerektiği Efsanesi ve Ceza Hukuku Açısından Sonuçları”, Güncel Mevzuat (Aylık Hakemli- Mali Yönetim- Sosyal Güvenlik Mevzuatı) Dergisi, Sa. 76, Nisan 2012, s. 20-26.
 25. “Sosyal Hukuk Devletinde Müdafi Görevlendirilmesi”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 Ocak 2012, Ankara (Kurultay Kitabı, Cilt 3, Ankara 2012, s. 194-227’de yayınlanmıştır).
 26. “Son Anayasa Değişikliğinin Yüce Divan Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Anayasa Kongresi”nde yapılan sunum, 11-14 Mayıs 2011, İstanbul (Metinler Kitabı 4, s. 262-280’te yayınlanmıştır). 
 27. “Uyuşturucu/ Uyarıcı Madde Suçlarına İlişkin Güncel Bazı Yargıtay Kararları ve Değerlendirmesi”, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku Paneli” de yapılan sunum, 9 Mayıs 2011, İstanbul (Editör: Yrd. Doç. Dr. Murat Balcı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 83-98’de yayınlanmıştır).
 28. “Karşılıksız Çek Suçunda Etkin Pişmanlık”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Cilt1,Yıl 2, Sa. 5, 20 Nisan 2011, s. 159-210.
 29. “Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Aktarılması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sa. 79-80, Mart-Nisan 2011, s. 1-40 (ayrı bası) (Max-Planck Yabancılar ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Araştırma Bursu Kapsamında 01-31 Aralık 2010 tarihinde Freiburg- ALMANYA’da hazırlanmıştır).
 30. “İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Çocuklarla Yetişkinler CMK’nın 250 nci Maddesi ile Yetkili ve Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Yargılanabilir mi?”, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 3, Sa. 17, 2011, s. 40-43]. 
 31. “İstihbaratın Ceza Muhakemesi Hukukunda Kullanımı”, Adli Bilimler ve Hukuktaki Güncel Gelişmeler Paneli’nde yapılan sunum, Adli Bilimciler Derneği ve Türk Hukuk Kurumu,  27 Kasım 2010, Ankara, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 3, Sa. 22, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 10-14’deyayınlanmıştır].
 32. “Türk Hukukunda Suç Mağdurunun Zararın Tazmini”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresinde Yapılan Sunum, 26 Mayıs–4 Haziran 2010 İstanbul ve Ankara (Sempozyum Kitabı: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi,  Cilt 2, İstanbul 2013, s. 2337-2356’da yayınlanmıştır).
 33. Yasal Olmayan Yollardan Türkiye’ye Giren Yabancıların Ceza Hukuku Açısından Durumları”, İstanbul Valiliğince Düzenlenen “Mülteciler ve Sığınmacılara İlişkin Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda Yapılan Sunum, 8 Mayıs 2010 (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 357-365’de yayınlanmıştır).
 34. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Kanun Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”, C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD Tarafından Organize Edilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler” Konulu 12. Yaz Akademisi’nde Yapılan Sunum, 30.08.-06.09.2009 Çeşme/İzmir [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 1, Sa. 1 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 30-32’de yayınlanmıştır].   
 35. Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin Hukukundaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Giessen Üniversitesi ve İstanbul Barosu İşbirliği ile Düzenlenen 4. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Özel Hayatın Korunması Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları İsimli Uluslararası Konferansta (30.05.09–02.06.09) Yapılan Sunum, İstanbul 2009. [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 2, Sa. 3 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, s. 20-30’de yayınlanmıştır].
 36. “Anayasa Mahkemesinin Avukatlık Sınavına İlişkin Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 2, Sa. 5, 2010, s. 8-15] (ortak eser).
 37. “Cezadan Mahsup”, Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Cilt I, Turhan Kitabevi, Ankara 2010 (ortak eser). 
 38. “Yargıtay Kararları Işığında Ceza Mahkemelerinde Görülen Bazı Davalarda Faiz”, Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER Armağanı, Cilt I ve Cilt II, Türk Ceza Hukuku ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2008, s. 407-436. 
 39. “Yasama Dokunulmazlığının Zamanaşımına Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk DergisiCilt 57, Sa. 1, 2008, s. 1–58.  
 40. “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı (CMK md.308)”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD),  Yıl 2, Sa.5, 2007, s.105–161.
 41. “Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi (5352 sayılı Adli Sicil Kanunu md.13/A)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, 2007, Sa. 4, s. 1–53.
 42. “İnsan Ticareti Suçu (TCK md.201/b)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, 2004, Sayı 4, s.19–83.
 43. “İnsan Ticareti Kavramı ve Bu Konudaki Ulusal Mevzuata Genel Bir Bakış”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sa.123, 15 Ağustos 2004, s.17-35.
 44. “Soykırım Suçu (5237 Sayılı TCK md.76)”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sa.126, 15 Mayıs 2005, s.126–131.
 45. “TCK’nin 258. Maddesi 3. Fıkrasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme”, Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Turhan Yayınevi, Ankara 2005, s.43-65.
 46. “Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz”, Yargıtay Dergisi, Cilt 29, Ekim 2003, Sa.4, s.504–541.
 47. “Göçmen Kaçakçılığı Suçları (TCK md.201/a)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, 2003, Sayı 1, s.113–145.
 48. “Yedieminlik Görevinin Kötüye Kullanılması Suçu ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Bir Kararı Üzerine İnceleme”, Kamu Hukuku Arşivi (KHuka), Eylül 2003, s.177–185.
 49. “Memura Aktif Mukavemet Suçu ve Bazı Suçlarla İçtimaı Sorunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, 2002, Sayı 2, s. 35–78.  
  C.- ÇEVİRİ
  “Controlled Delivery (Kontrollü Teslimat)”, Johan Peter Wilhelm Hilger (Çev.: Doç. Dr. Çetin ARSLAN), Küresel Bakış, Yıl:2, Sayı:7, Ekim 2012, s. 1-4.

 C.KARAR DERLEMELERİ

 1.  “Göçmen Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları-II”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 381-391.
 2.  “Göçmen Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları-I” (Nuray Ekşi ve Emrullah Aycı ile birlikte), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Ocak 2011, Sayı 1, s. 253–310.

IV. VERİLEN DERSLER

 1. “ Örgütlü Suçlar”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)
 2.  “Çeklerle İlgili Suçlar”, Türkiye Adalet Akademisi
 3.  “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi, 2. Sınıf (Lisans)
 4.  “Bilirkişilik ve Raporlama”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Bilişim Hukuku Yüksek Lisans)
 5.  “Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Bilişim Hukuku Yüksek Lisans)
 6.  “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi, 3. Sınıf (Lisans)
 7.  “Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 2. Sınıf (Lisans)
 8.  “Ekonomi Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi seçmeli ders
 9.  “Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)
 10.  “İdari Para Cezaları”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
 11.  “Ekonomik Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Enerji Hukuku Yüksek Lisans)

V. PROJELER İLE SUNUM YAPILAN KONFERANSLAR VE SEMİNERLER

A. PROJELER

 1.   1. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Adalet Bakanlığı ile IOM işbirliğinde gerçekleştirilen“Türkiye’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi”   projesinde Eğiticilerin Eğiticisi olarak katılım (2008 –2009) Bu proje çerçevesinde basılan kitap: “Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı”, Ankara 2009 (1. Baskı) (2. Baskı 2010)  (ortak eser).
 2. Avrupa Birliği (AB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) ile Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Modeli” Projesinde “Yürütücü ve Eğitici” , Ankara 2016-2017
 1. Dışişleri Bakanlığının Başkanlığında Bazı Bakanlıklar Kurum ve Kuruluşlar ile Uluslararası Örgütler ve STK Temsilcilerinin Katılımı ile Oluşturulan “İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü”ne Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Temsilcisi Olarak Katılım, Ankara 2004-2007.
 1. Hollanda Hükümeti tarafından finanse edilen; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün katılımı ile yürütülen “Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım” konulu projede “Proje Araştırmacısı” ve “Raportörlük”, Ankara 2006 (Hazırlanan raporumuz anılan Bakanlık görevlilerinden oluşan “Teknik Çalışma Grubu”nca onaylanmış ve TBMM’ce kabul görerek TCK’nin 80 ve 227. maddeleri değiştirilmiştir).
 1. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Alman Hükümetinin Yürüttüğü “İnsan Ticaretiyle Mücadele İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesine Uzman Olarak Katılım”, Ankara 2003-2005.

  B.KONFERANSLAR

 1. “Hukuk Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler”, Türkiye Hukuk Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen Tercih Dönemi Sohbetleri, 10 Ağustos 2020.
 2. “Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-4 : Yargılamanın Yenilenmesi (İade-i Muhakeme)(CMK md.311-323)”, TBB Online Eğitim Programı, 30 Haziran 2020.
 3. “Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-3: Kanun Yararına Bozma (CMK md.309-310)”, TBB Online Eğitim Programı, 24 Haziran 2020.
 4. “Ceza Hukuku ve Adli Tıp İlişkisi”, Adli Tıp Bilimsel ve Sosyal Platformu tarafından düzenlenen Adli Tıp ve Ceza Hukuku Kapsamında Tartışmalı Konular Konferansı, 10 Haziran 2020.
 5. “Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-2: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı (CMK md.308)”, TBB Online Eğitim Programı, 3 Haziran 2020.
 6. “Arabulucunun Cezai Sorumluluğu & Arabuluculuk Sürecinde İşlenen Suçlar”, Türkiye Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen Arabuluculuk Sürecinde İşlenen Suçlar ve Arabulucuların Hukuki Sorumluluğu Konulu Program, 29 Mayıs 2020.
 7. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü”, Hatay Barosu tarafından düzenlenen Online Seminer, 28 Mayıs 2020.
 8. “Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-1: İstinaf Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı (CMK md.308/A)”, TBB Online Eğitim Programı, 18 Mayıs 2020.
 9. “7242 sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler Çerçevesinde Tefecilik Suçu (TCK md.241)”, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen Ekonomik Suçlar Paneli, 13 Mayıs 2020.
 10. “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”  Hiçtihat Youtube Kanalı’nda yayınlanan program, 27 Nisan 2020.
 11. “Ceza Hukuku Bakımından Kişisel Verilerin Korunması”, Online Hukuk Konferansı, 26 Nisan 2020.
 12. “Ceza Hukuku Yönüyle Mobbing” Türkiye Barolar Birliği ve Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenen Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu, 12 Şubat 2020, Ankara.
 13. “Ceza Muhakemesinde Suç Mağdurunun Hakları” Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, The United Nations Development Programme (UNDP) ve The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) tarafından yürütülen Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması Projesi Kapanış Toplantısı, Aralık 2019, Ankara
 14. Haksız Fiil Kaynaklı Tazminat Davalarında Ceza Davası Zamanaşımı” Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Mersin Barosu tarafından düzenlenen Destekten Yoksun Kalma, Cismani Zararlar Tazminat Esas ve Usulleri Paneli, Aralık 2019, Mersin “Yapay Zekâ, Eğitim ve Hukuk Oturumu Başkanlığı” Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası ve Ankara Barosu tarafından düzenlenen XI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Aralık 2019, Antalya
 15. “Cismani Zararlardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Türkiye Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Friedrich-Alexander Üniversitesi tarafından düzenlenen Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk Uluslararası Kongresi, Kasım 2019, KKTC.
 16. “Vergi Suçlarında İçtima Sorunları”, Yargıtay Başkanlığı ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları Sempozyumu, Ekim 2019, Ankara.
 17. “Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Zincirleme Suç”, 5. Türk Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Eylül 2019, Ankara.
 18. “Türk Hukuku’nda Bilirkişilik”, TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitim Programı, Eylül 2019, Ankara.
 19. “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai Sorumluluk”, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai Sorumluluk Konferansı, 17 Mayıs 2019, Mersin.
 20. “Mali Hakların İhlali Suçu” Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından düzenlenen Fikri Mülkiyet Ceza Hukuku Paneli, Nisan 2019, KKTC.
 21. “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Uzlaştırma”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından düzenlenen Uzlaştırma Sempozyumu, Nisan 2019, KKTC.
 22. “Bilirkişilik Kanunu ve Uygulaması”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bilirkişilik Çalıştayı, Şubat 2019, Ankara.
 23. “Tüzel Kişi Temsilcisinin Kazalardan Doğan Cezai Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi, Kasım 2018, Ankara.
 24. “Ceza Muhakemesinde Müdafinin Dosya İnceleme Yetkisi”, Yargıtay Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Güncel Sorunlar Konferansı, 2 Aralık 2017, Aydın.
 25. “Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delil”, Yargıtay Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Güncel Sorunlar Konferansı, 2 Aralık 2017, Aydın.
 26. “Hekimin Cezai Sorumluluğu”, Sağlık Hukuku Konferansı, 21 Kasım 2017, Ankara.
 27. “Maden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve İşveren Vekilinin Cezai Sorumluluğu”, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği Sempozyumu, 3 Kasım 2017, Adana.
 28. “Ticari Sırların Ceza Hukuku Tarafından Korunması”, International Conference on Eurasian Economies,11 Temmuz 2017, İstanbul (ortak eser- ilk isim).
 29. “Kanun Yolu ve Bireysel Başvuruda Silahların Eşitliği”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi, 4 Haziran 2017, İstanbul.
 30. “Ceza Hukuku Boyutuyla Alkol”, Hacettepe Üniversitesi Adli Toksikoloji Günleri II Her Yönüyle Alkol, 6 Nisan 2017, Ankara.
 31. “Haksız Rekabet Suçu”, International Conference on Eurasian Economies (29-31 August 2016), Kaposvar-Hungary (ortak eser- ilk isim).
 32. 5941 sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler ile İflasın Ertelenmesindeki Bazı Ceza Hukuku Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Finansal Kurumlar Birliği tarafından düzenlenen 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Faktoring Uygulamaları ile ilgili Güncel Sorunlar Sempozyumu, 15 Ekim 2016, KKTC/Lefkoşe.
 33. Mali Haklara Tecavüz Suçu (FSEK md. 71/I-1) Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Yargıtay, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ceza Uygulamaları Sempozyumu”, 13-16 Ekim 2016, İzmir/Çeşme.
 34. Bireysel Başvurudan Sonraki Gelişmelerin (Sonradan Başvuru Yollarının Tüketilmesi, Tutuklulukta Makul-Azami Sürenin Başvurudan Sonra Aşılması, Mahkûmiyet Hükmünün Bozulması Sonucu Tekrar Tutuklu Statüsüne Dönülmesi gibi) İncelemede Dikkate Alınıp Alınmayacağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi”, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı, 4-5 Haziran 2016, İstanbul.
 35. “İşveren ve Yöneticilerin İş Kazalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu – The Criminal Liability of Employers and Managers Resulting from Occupational Accidents”, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 8-11 Mayıs 2016, İstanbul.
 36. “Maden İş Kazaları Bağlamında Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma Suçları (TCK md. 85, 89)”, TMMO tarafından Düzenlenen 20. Kömür Kongresi, 4-6 Mayıs 2016, Zonguldak.
 37. “Ceza Hukuku Açısından Futbolda Şike ve Teşvik Primi”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Futbol Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu,12 Nisan 2016, KKTC/Lefkoşe.
 38. “Yargıtay Kararları Işığında İşveren ve Yöneticilerin İş Kazalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu”,Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Merkezi ve Aksaray TSO tarafından düzenlenen Yargıtay Kararları Işığında Ticari Ceza Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2 Mart 2016, Aksaray.
 39. “Avukatın Bağımsızlığı ve Görev (İddia ve Savunma) Dokunulmazlığı”, Ankara Barosu 9. Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13-16 Ocak 2016, Ankara.
 40. “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Ceza Sorumluluğu”, Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 26 Kasım 2015 (sözlü sunum, yayımlanmadı).
 41. “Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İçtima Sorunu”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Vergi Kaçakçılığı Suçları (VUK md. 359)” konulu “Ekonomik Suçlar ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 9 Ekim 2015, Ankara.
 42. “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK m. 236)”, Kamu İhale Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen 2. Kamu İhale Hukuku Kongresi, 10-11 Eylül 2015, İstanbul (ortak tebliğ).
 43. “Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237)”, International Conference on Eurasian Economies, 9-11 Eylül 2015, Kazan- Rusya (ortak tebliğ).
 44. “Dijital Delillerin Elde Edilmesi Yöntemi Olarak Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK m. 134)”, Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2015, Ankara.
 45. “Bedensel Zararlar         Bağlamında   Ceza    Mahkemesi    Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği, Friedrich-Alexander Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi”, 06-08 Mayıs 2015, Ankara.
 46. “Ceza Hukuku Açısından Tıp- Hukuk Birlikteliği”, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) tarafından düzenlenen “Hukuk ve Sağlık Sempozyumu”, 25-26 Nisan 2015Ankara.
 47. “Kanun Yolları”, Yaşar Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve İzmir Barosu’nun iş birliği ile düzenlenen “CMK Güncel Uygulamalar Sempozyumu”, 20-21 Ocak 2015, İzmir.
 48. “Hukuka Aykırı Ticari Reklam Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Doğuş Üniversitesi ve Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “4. Tüketici Hukuku Kongresi”, 20-22 Kasım 2014, İstanbul.
 49. “Hukuk Öğretiminde Teori ve Uygulama Köprüsünün Kurulmasının Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi, 19 – 22 Kasım 2014, Ankara.
 50. “Türk Hukukunda Marka Suçları -Sorunlu Noktalar Üzerine Bir İnceleme-”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Fikri Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları” Konferansı, 7 Kasım 2014, Ankara.  
 51. “Some Assessments and Evaluations on Current Developments in Immigration Law”, in International Conference on Eurasian Economies, July1-3, 2014, Skopje, MACEDONIA. 
 52. “Telekomünikasyonun Denetlenmesi ve Dijital Deliller”, Türkiye Ceza Hukuku Günleri Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 31 Mayıs-1 Haziran 2014, İstanbul.
 53. “Girişimciler Açısından İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”, ODTÜ Mezunları Derneği (ODTUMD), 30 Mayıs 2014, Ankara.
 54. “Digital Forensic in the Context of Law Education” (Hukuk Öğretiminde Adli Bilişim)”, The Second International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), Houston, Texas, USA, on May 12th and 13th, 2014. 
 55. “İletişimin Denetlenmesi Bağlamında Ceza Mevzuatındaki Son Değişikliler”, Türkiye Barolar Birliği ve Balıkesir Barosu, 25-27 Nisan 2014, Balıkesir.
 56. “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Son Değişikliler Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Türkiye Barolar Birliği, Mardin Barosu ve Şırnak Barosu, 18-20 Nisan 2014, Mardin-Cizre.
 57. “Son Değişikliklerle İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”, Kamu İhale Hukuku Enstitüsü ve Doğuş Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Kamu İhale Hukuku Kongresi, 27-28 Mart 2014, İstanbul.
 58. “Ekonomik Suçlar (İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin Şifasına Fesat Karıştırma ve Tefecilik)”, Siirt Barosu Tarafından Düzenlenen Eğitim Semineri, 22 Mart 2014, Siirt. 
 59. “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği ve Burdur Barosu tarafından düzenlenen Meslek İçi Eğitim Semineri, 8 Şubat 2014, Burdur. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yer Gösterme, Beden Muayenesi, Yüzleştirme, Teşhis ve Arama”, Türkiye Barolar Birliği ve Mersin Barosu tarafından düzenlenen Meslek İçi Eğitim Semineri, 1 Şubat 2014, Mersin.  
 60. “Ceza Hukuku Özel Hükümler Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Jandarma Okullar Komutanlığı Eğitim Semineri, 22 Ocak 2014, Ankara.
 61. “Türk Göç Hukukunda İdari Gözetim” Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014, Ocak 2014, Ankara.
 62. Protecting Victims of Human Trafficking in Turkey”, International Seminar on Protection Mechanisms for Trafficked Victims: Implementation of Non-punishment Provision, 26-27 November 2013, Baku, Azerbaijan.
 63. “Hukuki Perspektiften Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, 13 Aralık 2013, Ankara. “Cezanın Belirlenmesinde Ölçülülük İlkesi- Bireysel Başvuru Bağlamında Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alman Uluslararası Hukuki İş Birliği Vakfı (IRZ) tarafından düzenlenen Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seminerleri Serisi III- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Haklar ve Özgürlükler, 3-4 Haziran 2013, İstanbul.
 64. “Türk Ceza Hukukuna Elektronik Sahtecilik”, Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, 13-16 Kasım 2013, Ankara.
 65. “Ceza Hukuku Açısından Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”, Mehmed Fuad Umay 4. Ulusal Tıp Günleri 6-8 Aralık 2013, Ankara.
 66. “Tüketici Hukukunda İdari Para Cezaları ile Diğer Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi (Hukuka Aykırı Reklam Yasağı Bağlamında Bir Değerlendirme)”, Tüketici Hukuku Sempozyumu, 21-22 Kasım 2013, İstanbul.
 67. “Bir Olağanüstü Kanunyolu Olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı”Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, 30–31 Mayıs 2013, İzmir.  
 68. “Ceza Muhakemesinde Elektronik Delil”, The First International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), Fırat Üniversitesi, Sam Houston State University (USA), Gazi Üniversitesi ve Polis Akademisi, 20–21 May 2013, Elazığ. (*yayınlanacak).
 69. “Türkiye’de Geleneksel Delilden Dijital Delile Geçiş Süreci: Yargıtay Uygulamaları”, Euroforensics 2013 IV. Uluslararası Adli Bilimler Konferans ve Sergisi’nde yapılan sunum, 27-29 Mart 2013, İstanbul (*yayınlanacak).
 70. “Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülke Anayasalarında ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Gençlik”, Gençlik ve Sivil Anayasa Projesi (Youth and Civil Constitution Project) Uluslararası Konferansı, 27 Ağustos- 01 Eylül 2012, Konya.
 71. “Dijital Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi”,Euroforensics 2012 III. Uluslararası Adli Bilimler Konferans ve Sergisi, 29–31 Mart 2012, İstanbul.
 72. “Çocuğun Cinsel İstismarı”, Hekim-Hukuk Platformu, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (TurkMSIC) İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi ve Bilkent Hukuk Fakültesi Çalışmaları Kulübü, SCORP İnsan Hakları ve Barış ve ELSA, Ankara 23–24 Mart 2013.
 73. “Sosyal Hukuk Devletinde Müdafi Görevlendirilmesi”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 Ocak 2012, Ankara (Kurultay Kitabı, Cilt 3, Ankara 2012, s. 194-227’de yayınlanmıştır).
 74. “Üçüncü Kişilerce Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Değeri”, Siirt Barosu tarafından düzenlenen Olay Yeri ve Araştırma Delil Toplama Paneli, 24 Aralık 2011, Siirt.
 75. “Ceza Hukuku Açısından Sporda Şike”, Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Burdur.
 76. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Sistemindeki Bazı Sorunlar”, İstanbul Kültür, Marmara, Gazi ve İstanbul Üniversiteleri tarafından “ Geleneksel Ceza Hukuku Günleri ve Türkiye-Slovenya Ceza Hukuku Günleri” Kapsamında  “6. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri” Konulu Sempozyumda yapılan sunum, 31 Mayıs-2 Haziran 2011, İstanbul.
 77. “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Önplana Çıkan Bazı Yeni Düzenlemeler: İddianamenin İadesi, Çapraz Sorgu, Temyiz Kanun Yolu”, Türkiye Barolar Birliği ve Aydın Barosu Tarafından Düzenlenen “Mevzuatımızdaki Yeni Düzenlemeler Işığında Ceza Muhakemesi Sempozyumu”nda yapılan sunum, 15 Mayıs 2011, Aydın.
 78. “Son Anayasa Değişikliğinin Yüce Divan Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Anayasa Kongresi”nde yapılan sunum, 11-14 Mayıs 2011, İstanbul (Metinler Kitabı 4, s. 262-280’te yayınlanmıştır).
 79. “Uyuşturucu/ Uyarıcı Madde Suçlarına İlişkin Güncel Bazı Yargıtay Kararları ve Değerlendirmesi”, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku Paneli” de yapılan sunum, 9 Mayıs 2011, İstanbul (Editör: Yrd. Dr. Murat Balcı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 83-98’de yayınlanmıştır).  
 80. “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Konusundaki Yargıtay Uygulaması ve Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (İZİSYÖM) tarafından düzenlenen “İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olgusu 18. Farkındalık Konferansı”nda yapılansunum, 9 Mayıs 2011, İzmir.
 81. “Ceza Hukuku Açısından Kadına Yönelik Şiddet” Doğu Akdeniz Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Aile Hukuku ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Sempozyumu’nda Yapılan Sunum, 22 Nisan 2011, Gazimağusa/ KTTC.
 82. “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Önplana Çıkan Bazı Yeni Düzenlemeler: Gizli Tanıklık, Müdafiin Görevden Yasaklanması, Mağdur Hakları”, Giresun Barosu Tarafından Düzenlenen “Mevzuatımızdaki Yeni Düzenlemeler Işığında Ceza Muhakemesi ve Aile Hukuku Sempozyumu”nda yapılan sunum, 15 Ocak 2011, Giresun.  
 83. “İstihbaratın Ceza Muhakemesi Hukukunda Kullanımı”, Adli Bilimler ve Hukuktaki Güncel Gelişmeler Paneli’nde yapılan sunum, Adli Bilimciler Derneği ve Türk Hukuk Kurumu, 27 Kasım 2010, Ankara, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 3, Sa. 22, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 10- 14’deyayınlanmıştır]. 
 84. “The Main Features of the Turkish Criminal Law System” [Türk Ceza (Muhakemesi) Sisteminin Temel Özellikleri], 13th International Forum for Public Prosecutors on the Fight against Organized Cross-Border Crime 12th – 15th September 2010, Bucharest/ ROMANIA (https:// mpublic. ro/ uip/ forum/ agenda. htm, 22.09.10) (Ahmet Taşyurt ile birlikte).
 85. “Türk Hukukunda Suç Mağdurunun Zararın Tazmini”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresinde Yapılan Sunum, 26 Mayıs–4 Haziran 2010 İstanbul ve Ankara (Sempozyum Kitabı: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Cilt 2, İstanbul 2013, s. 2337-2356’da yayınlanmıştır).
 86. Yargıtay Kararları Işığında Karşılıksız Çek Suçu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarafından Düzenlenmen “Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda Yapılan Sunum 13 Mayıs 2010, İstanbul.
 87. Yasal Olmayan Yollardan Türkiye’ye Giren Yabancıların Ceza Hukuku Açısından Durumları”, İstanbul Valiliğince Düzenlenen “Mülteciler ve Sığınmacılara İlişkin Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda Yapılan Sunum, 8 Mayıs 2010 (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 357-365’de yayınlanmıştır).  
 88. “Trafikte Alkollü Araç Kullanımında İspat Sorunları”, Yargıtay Başkanlığının Katkılarıyla Adli Bilimciler Derneği Tarafından Düzenlenen “Ceza Yasasına Göre Alkollü Araç Kullanmanın Güvenli Sürüş Yeteneğine Etkileri” Konulu Çalıştayda Yapılan Sunun, 13 Kasım 2009,
 89. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Kanun Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”, C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD Tarafından Organize Edilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler” Konulu 12. Yaz Akademisi’nde Yapılan Sunum, 30.08.-06.09.2009 Çeşme/İzmir [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 1, Sa. 1 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 30-32’de yayınlanmıştır].
 90. Aile İçi Şiddete Karşı Cezai Korumanın Normatif Çerçevesi”, Adli Bilimciler Derneği ve Aksaray Barosu Tarafından Düzenlenen Aile İçi Şiddet ve Cinsel İstismarın Önlenmesi Sempozyumu’nda (27.06.09) Yapılan Sunum, Aksaray 2009.
 91. “Yargıtay Kararları Işığında Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu” ve “Yargıtay Kararları Işığında İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Gaziantep Barosu Tarafından Düzenlenen “Yargıtay Kararları Işığında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na İlişkin Güncel Sorunlar Paneli”nde (06.06.09– 07.06.09) Yapılan Sunumlar, Gaziantep 2009.
 92. Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin Hukukundaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Giessen Üniversitesi ve İstanbul Barosu İşbirliği ile Düzenlenen 4. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Özel Hayatın Korunması Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları İsimli Uluslararası Konferansta (30.05.09–02.06.09) Yapılan Sunum, İstanbul 2009. [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 2, Sa. 3 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, s. 20-30’de yayınlanmıştır]. 
 93. “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)/ The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)”nın Gürcistan Temsilciliği, “Açık Toplum Kuruluşu/Open Society Institute”nun Sınırlar Ötesinde Ortaklık Doğu Doğu Programınca finanse edilen; Ermenistan’ın “Umut ve Yardım/ Hope&Help”, Azerbeycan’ın “Temiz Dünya/Clean World” ve “İnsanların Uyum İçinde Gelişimi Derneği/ People’s Harmonious Development Society (PHDS)” tarafından Gürçistan’ın Tiflis kentinde 27–30 Ekim 2007 tarihleri arasında organize edilen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Bilgi ve Tecrübe Değişimi Ağı/Anti-Trafficking Information Exchange and Knowledge Networking” programında “İnsan Ticareti” ile ilgili sunum.
 94. “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)/ The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)”nın Gürcistan Temsilciliği, “Açık Toplum Kuruluşu/Open Society Institute”nun Sınırlar Ötesinde Ortaklık Doğu Doğu Proğramınca finanse edilen; Ermenistan’ın “Umut ve Yardım/ Hope&Help”, Azerbeycan’ın “Temiz Dünya/Clean World” ve “İnsanların Uyum İçinde Gelişimi Derneği/ People’s Harmonious Development Society (PHDS)” tarafından Gürçistan’ın Çakvi kentinde 12–15 Temmuz 2005 tarihleri arasında organize edilen “İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölgesel Programı /Regional Anti-Trafficking Program”ında “İnsan Ticareti” ile ilgili sunum.

C. SEMİNERLER

 1. “Ekonomik Suçlar ve Bu Bağlamda Tüzel Kişi Temsilcilerinin Cezai Sorumluluğu”, TÜREVAK tarafından düzenlenen Yargıtay Kararları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri, Haziran 2020.
 2. “Ceza Muhakemesindeki Güncel Değişiklikler”, Gaziantep Barosu tarafından düzenlenen Meslek İçi CMK Uygulamaları Semineri, Şubat 2020, Gaziantep.
 3. “Ceza Muhakemesindeki Güncel Değişiklikler”, Balıkesir Barosu tarafından düzenlenen CMK’de Yapılan Son Değişiklikler Semineri, Şubat 2020, Balıkesir.
 4. “Ceza Muhakemesindeki Güncel Değişiklikler”, Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen CMK’de Yapılan Son Değişiklikler Semineri, Şubat 2020, Eskişehir.
 5. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Şubat 2020, İstanbul.
 6. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Aksaray Barosu tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Şubat 2020, Aksaray.
 7. “Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu”, Türkiye Barolar Birliği ve Karaman Barosu tarafından düzenlenen İstinaf Kanun Yolu Semineri, Şubat 2020, Karaman.
 8. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Ocak 2020, Kocaeli.
 9. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Aralık 2019, Adana.
 10. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Aralık 2019, Mersin.
 11. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Aralık 2019, Niğde.
 12. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri, Aralık 2019, İstanbul.
 13. “Özellikle Mağdur Hakları Bağlamında Ceza Muhakemesindeki Son Değişiklikler Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Adalet Bakanlığı, The United Nations Development Programme (UNDP) ve The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Tarafından Yürütülen Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması Projesi Kapsamında Avukat, Hakim, Savcı ve Uzmanlara Yönelik Seminer, İzmir, 22- 23 Kasım 2019.
 14. “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü”, Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğiticilerin Eğitimi Programı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi, Ankara, 21 Kasım- 22 Kasım 2019.
 15. “Ceza Muhakemesi Hukukundaki Güncel Gelişmeler”Edirne Barosu tarafından düzenlenen CMK Uygulama Semineri, 28 Eylül 2019, Edirne.
 16. “Ceza Muhakemesinde Delil Yasakları”, Türkiye Barolar Birliği ve Düzce Barosu tarafından düzenlenen CMK Eğitim Semineri, Eylül 2019, Düzce.
 17. “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai Sorumluluk”Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen İş ve Meslek Hastalıkları Semineri, Mart 2019, Ankara.
 18. “CMK’de İstinaf Kanun Yolu”, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen CMK ve HMK’de İstinaf Kanun Yolu Semineri, Ocak 2019, Ankara.
 19. “Konkordato Komiseri”, Adana Barosu tarafından düzenlenen Konkordato Hukukunda Son Gelişmeler Semineri, 16 Kasım 2018, Adana.
 20. “Türk Ceza Hukukunda İnsan Ticareti Suçu, Unsurları ve Benzer Suçlarla Mukayesesi”, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen “İnsan Ticareti ile Mücadele Semineri”, Eylül 2018, Ankara.
 21. “İstinaf Kanunyolunda Ortaya Çıkan Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Bahçeşehir Üniversitesi Global Hukuk Programları (IGUL) (Direktör: Prof. Dr. Feridun YENİSEY) ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce düzenlenen “Mukayeseli Hukuk Açısından İstinaf Uygulamaları Çalıştayı”, 15 Mart 2018, Ankara.
 22. “Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delil”, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi (TBBEM) tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamaları Eğitim Semineri, 11 Mart 2018, Ankara.
 23. “Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu”, Hukuk ve Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu Eğitim Semineri, 14 Ekim 2017, Siirt.
 24. “Türk Hukukunda Bilirkişilik”, Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Semineri, TMMOB İçmimarlar Odası, 29-30 Nisan 2017, Ankara.
 25. Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu (5941 s. Kanun md. 5)”,Çek Kullanımından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Konferansı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 28.03.2017,
 26. “Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu”, TBB ve Kahramanmaraş Barosu Eğitim Semineri, 18 Mart 2017, Kahramanmaraş.
 27. “CMK Kapsamında İstinaf”, CMK ve HMK Kapsamında İstinaf, 28 Ocak 2017, Niğde.
 28. “Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu”, İstinaf Kanun Yolu, 14 Ocak 2017, Balıkesir.
 29. “İstinaf ve İstinaf Sonrası Temyiz”, İstanbul Anadolu Adliyesi Eğitim Semineri, 18 Aralık 2016, İstanbul.
 30. “Türk Hukukunda Bilirkişilik”, İşçi Alacakları ve Bilirkişilik Semineri, Hacettepe Üniversitesi Tahkim Merkezi ve Samsun Arabuluculuk Merkezi, 27 Kasım 2016, Samsun.
 31. “Moderatörlük ve Raportörlük”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) Değişikliği Çalışmaları” Kapsamında “Dijital Hak İhlalleri ile Mücadele ve Uygulamaya İlişkin Konular Çalıştayı”, 18-19 Kasım 2016, İstanbul.
 32. “Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu”, Şekerbank T.AŞ Hukuk Müşavirliği Eğitim Semineri, 12 Kasım 2016, İstanbul.
 33. “Ceza Muhakemesinde İstinaf”, SGK Hukuk Müşavirliği Eğitim Semineri, 5 Kasım 2016, Ankara.
 34. “Ceza Hukuku Boyutuyla Sporda Şike”, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek İçi Eğitim Semineri- Spor Hukuku, 29 Ekim 2016, Ankara.
 35. “Hukuk ve Ceza Muhakemesinde Bilirkişilik”, İşçi Alacakları ve Bilirkişilik Sertifika Programı, Hacettepe Üniversitesi Tahkim Merkezi, 25 Eylül 2016, Ankara.
 36. “CMK Uygulamaları- İstinaf ve İstinaf Sonrası Temyiz”, Çankırı Barosu Eğitim Semineri, 27 Haziran 2016, Çankırı.
 37. “TCK’da İnsan Ticareti Suçu”, Göç ve Hukuk, Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi, 18 Haziran 2016, Ankara.
 38. “CMK Uygulamaları- İstinaf ve İstinaf Sonrası Temyiz”, Bilecik Barosu Eğitim Semineri, 13 Haziran 2016, Bilecik.
 39. “Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Personelinin Cezai Sorumluluğu”Türkiye Elektrik Üretim A.Ş (TEİAŞ) Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Eğitimi, 8-15 Mayıs 2016, Antalya
 40. CMK Uygulamaları- İstinaf ve İstinaf Sonrası Temyiz”, Manisa Barosu Eğitim Semineri, 7 Mayıs 2016, Manisa.
 41. “Yargıtay Kararları Işığında İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Teknik Takip, Ceza Muhakemesinde Dijital Deliller Paneli, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 8 Mart 2016, Ankara.
 42. “Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu”, Vergi Hukukunda Cezalar Semineri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Özel Eğitim Programları, 10 Nisan 2016, Ankara.
 43. “Göçmen Kaçakçılığı Suçları”, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Mülteciler Hukuku Özel Eğitim Programları, 3 Nisan 2016, Ankara.
 44. “Koruma Tedbirleri Bakımından Müdafiin Soruşturma ve Kovuşturmada Rolü”, Niğde Barosu CMK Eğitim Semineri, 2 Nisan 2016, Niğde.
 45. “Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller”, Kırklareli Barosu CMK Eğitim Semineri, 26 Mart 2016, Kırklareli.
 46. “Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları”Balıkesir Barosu CMK Uygulamaları- İstinaf Eğitim Semineri, 5 Mart 2016, Balıkesir.
 47. “İflas Suçları”, Yargıtay Kararları Işığında İflas ve İflasın Ertelenmesi Semineri, 25 Mart 2016, Bursa.
 48. “Şirket Ortak ve Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu” ve “Ölümlü ve Yaralamalı İş Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluk”, Ticaret Şirketlerinde Cezai Sorumluluk Semineri, Mersin TSO, 1 Mart 2016, Mersin.
 49. “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın Son Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller”, Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Merkezi ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), Çorum Barosu CMK Eğitim Semineri, 20 Şubat 2016, Aksaray.
 50. “Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller”, Çorum Barosu CMK-İstinaf Eğitim Semineri, 13 Şubat 2016, Çorum.
 51. “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Yargıtay Uygulamaları”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 6”, 28 Mayıs 2015, Ankara.
 52. “Evrakta Sahtecilik Suçları (TCK m. 204-212)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 5”, 28 Nisan 2015, Ankara.
 53. “Kanun Yolları (İtiraz, Temyiz, Başsavcılık İtirazı, Kanun Yararına Bozma)”, Gaziantep Barosu CMK Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu “Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”, 28-29 Mart 2015, Gaziantep.
 54. “Vergi Kaçakçılığı Suçu (VUK m. 359)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 4”, 25 Mart 2015, Ankara.
 55. “Tefecilik Suçu (TCK m. 241)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 3”, 25 Şubat 2015, Ankara.
 56. “Bilişim Sistemine Girme (TCK m. 243) ve Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK m. 244) Suçları”, Türkiye Barolar Birliği ile Baro Akademileri ve Bilişim ve İnternet Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen “Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Eğitim Semineri”, 31 Ocak 2015, Konya.
 57. “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK m.236)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar Semineri- 2”, 27 Ocak 2015, Ankara.
 58. “Son Değişikliklerle TCK ve CMK Değerlendirmesi”, Osmaniye Barosu tarafından düzenlenen “CMK Eğitim Semineri”, 10-11 Ocak 2015, Osmaniye.
 59. “Türk Hukukunda Bilirkişilik”, Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi “Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı”nın 2. dönem eğitim programları hafta sonu için 6 Aralık 2014, Ankara.
 60. “Elektrik Piyasasına İlişkin Suç ve Kabahatler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen “Elektrik Piyasaları Temel Kavramlar Sertifika Programı”nda yapılan sunum, 15 – 19 Aralık 2014, Afyon
 61. “Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçunda Soruşturma Teknikleri”, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele Semineri”nde yapılan sunum, 26-30 Mayıs 2013,
 62. İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları (TCK md. 235–236)’na İlişkin Bazı Sorunlu Noktalar”, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Düzenlenen “İhale Mevzuatı Hizmet İçi Eğitim Semineri”nde Yapılan Sunum, 12–20 Temmuz 2011, Van.
 63. “Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması ve Sözleşme Uygulamaları Kapsamında İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Güncel Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği Tarafından Düzenlenen “Etkileşimli Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Semineri”nde Yapılan Sunum, 28.05.2011, Çeşme/İzmir.
 64. Mersin Barosu ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Tarafından Düzenlenen “İnsan Ticareti: Mağdurlara Hukuki Yardım Sağlanması” Konulu Seminerde (07.05.2010) Yapılan Sunum, Mersin.
 65. “İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Derneği Tarafından Düzenlenen “Denetim Öncesi Değerlendirme Semineri”nde yapılan Sunum, 6 Mayıs 2010, Ankara.
 66. “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları (CMK md. 308310)”, Denizli Barosu ve Pamukkale Üniversitesinin Düzenlediği “Ceza Muhakemesi Semineri”nde Yapılan Sunum, 17 Nisan 2010, Denizli.
 67. “İnsan Ticareti Suçunun Tanımı ve Yaptırımları: Uyumlaştırma Çabaları”, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Ankara Barosu’nun Düzenlendiği; Sida (İsveç Kalkınma Ajansı) ve Hollanda Büyükelçiliğinin Desteklediği, “Hukuki Yardım Yoluyla Karadeniz Bölgesindeki İnsan Ticaretiyle Mücadele” Başlıklı Uluslararası Konferansta Yapılan Sunum, 15-16 Ekim 2009, Ankara.
 68. “İnsan Ticareti Suçunun Hukuki Çerçevesi”, Ankara Barosu ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Tarafından Düzenlenen “İnsan Ticareti: Mağdurlara Hukuki Yardım Sağlanması” Konulu Seminerde (29.05.09) Yapılan Sunum, 2009, Ankara.
 69. “Adalet Bakanlığı”, “Dışişleri Bakanlığı”, “İçişleri Bakanlığı/Emniyet Genel Müdürlüğü- United Nations Office on Drugs and Crime/TADOC”, “Jandarma Genel Komutanlığı”, “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)”, “Ankara Barosu”, “İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı” ve “The British Council”in çalışmalar ve/veya iş birliği ile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kolluk kuvvetleri ve STK’lere yönelik düzenlenen çeşitli (30 civarı) seminerlerde, “İnsan Ticareti” ve “Göçmen Kaçakçılığı” konularında eğiticilik.
 70. “İnsan Ticareti Suçu ve Bu Konudaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, AGİS III Projesi Kapsamında IOM tarafından düzenlenen “İnsan Ticareti ile Mücadelede Eğitim Seminerleri”nde yapılan Sunum, 6-8 Kasım 2007, Antalya.
 71. “Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Sahtecilik”, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi /United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ve Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi / The Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC) tarafından düzenlenen “Göçmen kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Sahtecilik Suçları ile Mücadele Semineri”nde yapılan sunum, 16-20 ve 23-27 Ocak 2006, Ankara.
 72. Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü’nün yürüttüğü “Avrupa Birliğine Üye ve Komşu Ülkelerden İnsan Ticaretiyle Mücadelede Operasyon Ağı ve İşbirliği Mekanizmasının; Hukuk, Uygulama, Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Kuruluşlar İçin Disiplinlerarası Çalışma Süreciyle Güçlendirilmesi Projesi (AGİS PROJESİ II–2005)” çerçevesinde, 12–16 Haziran 2006 tarihinde Yunanistan’ın Selanik kentinde “Eğiticilerin Eğitimi Semineri”ne katılım (eğiticilerin eğitimi sertifikası alınmıştır).
 73. Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün yürüttüğü “Avrupa Birliğine Üye ve Komşu Ülkelerden İnsan Ticaretiyle Mücadelede Operasyon Ağı ve İşbirliği Mekanizmasının; Hukuk, Uygulama, Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Kuruluşlar İçin Disiplinlerarası Çalışma Süreciyle Güçlendirilmesi Projesi (AGİS PROJESİ III–2007)” çerçevesinde, 4–7 Temmuz 2007 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde “İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitim Semineri”ne katılım.  
 74. AGİS II ve AGİS III Projeleri Kapsamında “İnsan Ticareti ile Mücadelede Eğitim Seminerleri”ne katılım (eğitici olarak), 2006-2007, Türkiye.
 75. “İnsan Ticareti Suçu”, Ankara Barosu ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından düzenlenen “İnsan Ticareti ile Mücadelede yasal düzenlemeler Semineri”nde yapılan sunum, 11-12 Kasım 2005, Ankara.
 76. “Türk Ceza Hukuku Mevzuatındaki Yeni Gelişmeler”, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Düzenlenen “Asayiş Uygulamaları Bilgilendirme Semineri”nde yapılan sunum, 27-28 Aralık 2004, Ankara.
 77. “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı”, Adalet Bakanlığı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve British Council tarafından düzenlenen İnsan Ticareti Konusunda Uygulamalar Semineri”nde yalpan sunum, 26-30 Ocak 2004, İstanbul.

VI. HAKEM VE/VEYA DANIŞMA KURULUNA ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERGİLER

 1. Adli Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Forensic Sciences), Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 2. Ankara Barosu Dergisi,
 3. Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 4. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul.
 5. Güncel Mevzuat Dergisi, Güncel Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği Yayınları, Ankara.
 6. Human Right Review, Justice Academy of Turkey Publications, Ankara.
 7. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 8. Law and Justice Review, Justice Academy of Turkey Publications, Ankara.
 9. Legal Hukuk DergisiLegal Yayınevi, İstanbul.
 10. Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 11. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara.
 12. Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi (Turkish Journal Of Safety Transportation And Traffic), Adli Bilimciler Derneği, Ankara.
 13. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Uyuşmazlık Mahkemesi Yayınları, Ankara.
 14. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
 15. İzmir Barosu Dergisi,İzmir.
 16. Leges (Hukuk) Dergileriİstanbul.
 17. Yargıtay Dergisi,

VII.  ULUSLARARASI BİLİMSEL ZİYARET

 1. Combating Trafficking in Person, International Visitor Leadership Program, United States Department of State, USA, October 18-29, 2010 (Bu ziyaret kapsamında sunulan tebliğ: “Turkey’s Effort to Fight Against Human Trafficking”, Texas A&M International University, Laredo-Texas/ USA).

VIII. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA

 1. “Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Aktarılması”, MaxPlanck Yabancılar ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Araştırma Bursu, 01-31 Aralık 2010, Freiburg- ALMANYA (Hazırlanan makale yayınlanmıştır: Bkz. Yukarıda, V.- (Yayınlar), B.-(Makaleler başlıklı yere). 

IX. SÖYLEŞİ

 1. “Yargının Güncel Sorunları” (Söyleşi), Yankı Dergisi, Mart-Nisan 2020, s.28-31.
 2. “Cinsel Suçlarda Kimyasal Kastrasyon/Hadım” (Söyleşi), Hürriyet Gazetesi, 23.02.2018.
 1. “İhale Süreci Uzmanlar Eliyle Yürütülmelidir!” (Söyleşi), Güncel Mevzuat (Aylık Hakemli- Mali Yönetim- Sosyal Güvenlik Mevzuatı) Dergisi, Sayı 66, Haziran 2011, s. 16-26.
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top