Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku

Toplum hayatı ahlak, görgü, gelenek ve hukuk kuralları vasıtasıyla belli bir düzen içinde yürür. Bunlardan hukuk kuralları yaptırımının zecri/zorlayıcı olması nedeniyle, diğer kurallara nazaran toplumsal düzeni sağlamada daha etkilidir. Bütün hukuk kurallarının amacı toplumsal düzeni sağlamak olup, ceza hukuku da bu amaca hizmet eder. 

Hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçası olan Ceza hukuku, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösterir. 

Ceza Hukuku kendi içinde üç bölüme ayrılır;

 1. Suç teşkil eden fiilleri, suçun unsurlarını, cezalandırılabilirliğin koşullarını ve güvenlik tedbirlerinin uygulanabilirliğini düzenleyen “Maddi Ceza Hukuku”
 2. Bir suçun işlenip işlenilmediğinin ve bu suçun failinin kim olduğunun tespitine yönelik olarak öngörülen kuralların ve bu sürece katılan kişilerin hal ve yetkilerinin belirlendiği “Ceza Muhakemesi Hukuku” 
 3. Suç teşkil eden bir fiille ilgili olarak ceza muhakemesi sonucunda hükmedilen yaptırımların infazıyla ilgili düzenlemelerden oluşan kurallar bütününü ifade eden “Ceza İnfaz Hukuku”

Çetin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, ceza hukuku alanındaki 20 yılı aşkın tecrübemiz, avukat, akademisyen ve danışmanlardan oluşan alanında yetkin ve dinamik ekibimizle birlikte dosyalarımızı her aşamasında titizlik ve itinayla takip etmekte, müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz. 

CEZA HUKUKU ALANINDAKİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA (TCK) DÜZENLENEN SUÇLAR

Uluslararası Suçlar
 • İnsanlığa Karşı Suçlar (TCK m. 77)
 • Soykırım veya İnsanlığa Karşı Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma veya Bu Örgüte Üye Olma Suçu (TCK m. 78)
 • Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m. 79)
 • İnsan Ticareti Suçu (TCK m. 80)
Kişilere Karşı Suçlar
 • Kasten Öldürme Suçu (TCK m. 81-83)
 • İntihara Yönlendirme Suçu (TCK m. 84)
 • Taksirle Öldürme Suçu (TCK m. 85)
 • Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86 vd.)
 • Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)
 • İşkence Suçu (TCK m. 94)
 • Eziyet Suçu ( TCK m. 96)
 • Terk Suçu (TCK m. 97)
 • Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCKm. 98)
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma (TCK m. 99,100)
 • Kısırlaştırma (TCK m. 101)
 • Cinsel Saldırı Suçu (TCK m.1 02)
 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu (TCK m. 103)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m. 104)
 • Cinsel Taciz Suçu (TCK m. 105)
 • Tehdit Suçu (TCK m. 106)
 • Şantaj Suçu (TCK m. 107)
 • Cebir Suçu (TCK m. 108)
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma /Hürriyeti Tahdit Suçu (TCK m. 109)
 • Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m. 114)
 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)
 • İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçu (TCK m. 117)
 • Hakaret Suçu (TCK m. 125 vd.)
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130)
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhbar Suçu (TCK m. 132)
 • Kişiler Arası Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu (TCK m. 133)
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)
 • Hırsızlık Suçu (TCK m. 141 vd.)
 • Yağma/Gasp Suçu (TCK m. 148/1)
 • Senedin Yağması Suçu (TCK m. 148/2)
 • Mala Zarar Verme Suçu (TCK m. 151 vd.)
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK m.155)
 • Dolandırıcılık Suçu (TCK m. 157 vd.)
 • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu (TCK m. 160)
 • Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m. 163)
 • Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)
Topluma Karşı Suçlar
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m. 179)
 • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184)
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu (TCK m. 188)
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK m. 190)
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu (TCK m. 191)
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 204)
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 207)
 • Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu (TCK m. 206)
 • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209)
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)
 • Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m. 230/1-4)
 • Dini Nikah Suçu (TCK m. 230/5-6)
 • Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu (TCK m. 231)
 • Aynı Konutta Yaşayanların Birbirine Kötü Muamelesi Suçu (TCK m. 232/1)
 • Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 232/2)
 • Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu (TCK m. 233)
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu (TCK m. 234)
 • Bilişim Sistemine Girme ve Orada Kalma Suçu (TCK m. 243)
 • Bilişim Sistemleri İçindeki veya Arasındaki Veri Aktarımını İzleme Suçu (TCK m. 243/4)
 • Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m. 244)
 • Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 245)
Millete ve Devlete Karşı Suçlar
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 257)
 • Zimmet Suçu (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.160)
 • İrtikap Suçu (TCK m. 250)
 • Rüşvet Suçu (TCK m. 252-254)
 • Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m. 255)
 • Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu (TCK m. 260)
 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu (TCK m. 265)
 • İftira Suçu (TCK m. 267)
 • Suç Üstlenme Suçu (TCK m. 270)
 • Suç Uydurma Suçu (TCK m. 271)
 • Yalan Tanıklık Suçu (TCK m. 272)
 • Suçu Bildirmeme Suçu (TCK m. 278)
 • Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m. 280)
 • Genital Muayene Suçu (TCK m. 287)
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 289)
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK m. 235)
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK m. 236)
 • Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237)
 • Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu (TCK m. 238)
 • Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239)
 • Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu (TCK m. 240)
 • Tefecilik Suçu (TCK m. 241)

  5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 

Soruşturma Evresi
 • Soruşturmanın Başlangıcı
 • Şüpheli Müdafii
 • İfadenin Alınması 
 • Yakalama-Gözaltı
 • Tutuklama
 • Adli Kontrol
 • Zorla Getirme
 • Arama
 • Elkoyma
 • Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Kovuşturma Evresi
 • Kamu Davasının Açılması
 • Müşteki/Katılan Vekilliği
 • Sanık Müdafiliği
 • Duruşma Hazırlığı
 • Duruşmanın İcrası
 • Kanun Yolları Başvuruları;
  • İtiraz
  • İstinaf
  • Temyiz
 • Olağanüstü Kanun Yolları Başvuruları;
  • Olağanüstü İtiraz
  • Kanun Yararına Bozma
  • Yargılamanın Yenilenmesi
 • Kaçakların Yargılanması
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Ceza Muhakemesi Bağlamında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • Ceza Muhakemesi Bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 
 • Yüce Divan (Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi) Yargılamaları

İNFAZ HUKUKU

 • İnfaz Hakimliğine Başvuru
 • Cezanın İnfazı Sürecinde Hükümlü Vekilliği
 • İnfaz Hakimliği Nezdinde Avukatlık
 • Koşullu Salıverilme/Şartlı Tahliyeye İlişkin İş ve İşlemler
 • Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasına/Düşmesine İlişkin İş ve İşlemler
 • Denetimli Serbestlik Sürecindeki İş ve İşlemler
 • İnfazın Ertelenmesi ve/veya Durdurulması İşlemleri
 • İnfazda Tereddüt Oluşmasına İlişkin İş ve İşlemler
 • Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasından Doğan İnfaz İşlemleri
 • Kesinleşen/İnfaz Edilen İlamlara Karşı Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi ve/veya Başsavcılık İtirazı 
 • Açık İnfaz Kurumuna Ayrılma İle İlgili İş ve İşlemler
 • Hükümlülerle İlgili Disiplin Cezalarına Yönelik İş ve İşlemler
 • İnfaz Süresindeki Mazeret İzni, Özel İzin, İş Arama İzni 
 • İnfazda Nakille İlgili İş ve İşlemler
 • İnfazın Denetimiyle İlgili İş ve İşlemler 
 • Elektronik Kontrol/Evde İnfaz

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar
 • Gümrük Kaçakçılığı Suçları
  • İthalat Kaçakçılığı Suçları
   • Eşyayı Gümrük İşlemine Tabi tutmaksızın Türkiye’ye İthal Etmek Suçu
   • Eşyayı Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Gümrük Vergilerini Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye’ye İthal Etmek Suçu Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyayı, Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakmak Suçu
   • Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat ve Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı, Sahte Belge ile Yurt Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak Suçu
   • Kaçakçılık Fiiline İştirak Etmeksizin Kaçakçılığa Konu Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak veya Saklamak Suçu
   • Özel Kanunları Gereğince Gümrük Vergilerinden Kısmen veya Tamamen Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma Tahsis Etmek, Satmak veya Devretmek ya da Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak veya Kabul Etmek Suçu
   • İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı İthal Etmek İle, İthali Yasak Olan Eşyayı Bilerek Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak veya Saklamak Suçu
  • İhracat Kaçakçılığı Suçları

   • İhracı Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Türkiye’den İhraç Etmek Suçu
   • İhracat Gerçekleşmediği Halde Gerçekleşmiş Gibi Göstermek ya da Gerçekleştirilen İhracata Konu Malın Cins, Miktar, Evsaf veya Fiyatını Değişik Göstererek İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Suretiyle Haksız Çıkar Sağlamak Suçu
  • Akaryakıt Kaçakçılığı 
   •  Ulusal Marker Uygulamasına Tabi Olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Belirlediği Seviyenin Altında Ulusal Marker İçeren veya Hiç İçermeyen Akaryakıtı; Ticari Amaçla Üretmek, Bulundurmak veya Nakletmek, Satışa Arz Etmek veya Satmak, Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satın Almak Suçu
   • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan İzin Alınmadan; Akaryakıt Haricinde Kalan Solvent, Madenî Yağ, Baz Yağ, Asfalt ve Benzeri Petrol Ürünlerinden Akaryakıt Üretmek veya Bunları Doğrudan Akaryakıt Yerine İkmal Ederek Üretmek, Satışa Arz Etmek, Satmak, Bulundurmak, Bu Özelliğini Bilerek Ticarî Amaçla Satın Almak, Taşımak veya Saklamak Suçu
   • Her Türlü Üretim, İletim ve Dağıtım Hatları Dahil Olmak Üzere Sıvı veya Gaz Halindeki Hidrokarbonlarla, Hidrokarbon Türevi Olan Yakıtları Nakleden Boru Hatlarından, Depolarından veya Kuyulardan Kanunlara Aykırı Şekilde Alınan Ürünleri Satışa Arz Etmek, Satmak, Bulundurmak, Bu Özelliğini Bilerek Ticarî Amaçla Satın Almak, Taşımak veya Saklamak Suçu

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Suçları

 • Vergi Ziyaı Suçu 
 • Usulsüzlük Suçu 
 • Vergi Kaçakçılığı Suçu 
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar
  • Yoklama Kaçağı
  • Bakaya
  • Saklı
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Silah Kaçakçılığı Suçu: 6136 sayılı kanun kapsamına giren ateşli silah ve mermileri;
   • Ülkeye Sokmak
   • Ülkeye Sokmaya Çalışmak
   • Ülkeye Sokulmasına Aracılık Etmek
 • Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu: 6136 sayılı kanunu 13. maddesinde düzenlenen;
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurmak
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşımak
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Almak
  • Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşımak
  • Bıçak veya Diğer Aletleri veya Benzerlerini Satmak, Satmaya Aracılık Etmek,  Satın Almak, Taşımak veya Bulundurmak
 • 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu
 • Çek Defterini İade Etmemek Suçu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda (FSEK) Düzenlenen Suçlar
 • Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları/İntihal (Plagiarism)
  • Başkasına Ait Esere Kendi Eseri Olarak Ad Koymak
  • Bir Eserden Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunmak
  • Hak Sahibi Kişilerin İzni Olmaksızın, Alenileşmemiş Bir Eserin Muhtevası Hakkında Kamuya Açıklamada Bulunmak
  • Bir Eserle İlgili Olarak Yetersiz, Yanlış veya Aldatıcı Mahiyette Kaynak Göstermek
  • Bir Eseri, İcrayı, Fonogramı veya Yapımı, Tanınmış Bir Başkasının Adını Kullanarak Çoğaltmak, Dağıtmak, Yaymak veya Yayımlamak
  • Eser ve Eser Sahibi İle Eser Üzerindeki Haklardan Herhangi Birinin Sahibi veya Eserin Kullanımına İlişkin Süreler ve Şartlar İle İlgili Olarak Eser Nüshaları Üzerinde Bulunan veya Eserin Topluma Sunulması Sırasında Görülen Bilgilerin ve Bu Bilgileri Temsil Eden Sayıların veya Kodların Yetkisiz Olarak Ortadan Kaldırmak ve Değiştirmek.
  • Bilgileri ve Bilgileri Temsil Eden Sayıları ve Kodları Yetkisiz Olarak Değiştirilen veya Ortadan Kaldırılan Eserlerin Asılları veya Kopyalarını Dağıtılmak, Dağıtılmak Üzere İthal Etmek, Yayınlamak veya Topluma İletmek
FSEK M.81’de Düzenlenen Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları 
 • Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı ya da Bandrolsüz Olarak Bir Eseri Çoğaltıp Satışa Arz Etmek, Satmak, Dağıtmak veya Ticarî Amaçla Satın Almak ya da Kabul Etmek
 • Sahte Bandrol Üretmek, Satışa Arz Etmek, Satmak, Dağıtmak, Satın Almak, Kabul Etmek veya Kullanmak
 • Bir Eserle İlgili Olarak Usulüne Uygun Biçimde Temin Edilmiş Bandrolleri Başka Bir Eser Üzerinde Tatbik Etmek
 • Yetkisi Olmadığı Halde, Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etmek
 • Yetkisi Olmayan Kişilere Bandrol Temin Etmek
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Düzenlenmiş Bulunan Suçlar
 • Ortakların Ortak Oldukları Süre Zarfında Öğrenmiş Oldukları -İncelenmesine Müsaade Edilen Defter ve Vesikalardan Öğrenilmiş Sırlar Hariç Olmak Üzere- Kooperatife Ait İş Sırlarını Sonradan Ortaklık Haklarını Kaybetmiş Olsalar Dahi Gizli Tutmamaları Suçu 
 • Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurlarının kendi kusurlarından kaynaklanan zararlardan sorumlu olduklar belirtilmiş ve bu kişilerin suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı işlenen suçlarda kamu görevlisi olarak cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır.  Bu bağlamda bu kişiler şu suçlardan yargılanabilirler; 
  • Zimmet Suçu
  • İrtikap Suçu
  • Rüşvet Suçu 
  • Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
  • Evrakta Sahtecilik Suçu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yıkmak, Bozmak, Zarar Vermek Suçu 
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmak Suçu
 • Haber Verme Sorumluluğuna Aykırı Davranmak Suçu
 • Kültür Varlığı Ticareti Yasağına Aykırı Hareket Suçu/Tarihi Eser Kaçakçılığı 
 • İzinsiz Kazı, Sondaj Yapmak, Define Aramak Suçu
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanuna Aykırı Olarak Yurt Dışına Çıkarma Suçu/ Tarihi Eser Kaçakçılığı 
  6831 Sayılı Orman Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Ağaç Kesme Suçu
 • İşgal ve Faydalanma Suçu
 • Kaçak Emval Bulundurma Suçu
 • Anız Yakma ve Orman Yangını Suçları
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar (Hint Keneviri)
 • İzinsiz Hint Keneviri Ekmek
 • Münhasıran Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekmek 
 • TCK m. 191’de Yer Alan Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu 
3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunda Düzenlenen Suçlar (Haşhaş Ekimi)
 • İzinsiz Haşhaş Ekmek Suçu 
 • İzin Alınmış Olmakla Birlikte, Bilerek Belgesinde Belirtilen Alandan Fazla Yerde veya İzin Belgesinde Kayıtlı Yerden Başka Yerden Başka Yerde Haşhaş Ekmek Suçu 
12. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Düzenlenen Suçlar 
 • İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu 
 • Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını Engellemek Suçu 
 • Düzeltici, Önleyici ve Kısıtlayıcı Önlemleri Almamak Suçu
 • Yetkili Merciler İle Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermemek ve Görevlerini  Yapmalarını Engellemek Suçu
 • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu 
 • İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme Suçu 
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek Suçu
 • İtibarın Zedelenmesi Suçu 
 • Sırların Açıklanması Suçu 
 • Zimmet Suçu 
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu 
 • Yetkili Merciler İle Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermemek ve Görevlerini  Yapmalarını Engellemek Suçu
 • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu 
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Yer Sağlayıcıların, Yer Sağlayıcılık Bildiriminde Bulunmaması veya Kanundaki Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Suçu
 • Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmemek Suçu 
 • İdari Tedbir Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının Yerine Getirilmemesi Suçu
1512 Sayılı Noterlik Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter katipleri ve katip adayları noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noterler ise ayrıca bu görevleri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Bu bağlamda noterleri ilgilendiren suçlardan bazıları şunlardır; 
  • Görevi İhmal Etmek Suçu 
  • Hatalı/Yanlış İşlem Yapmak Suçu 
  • Belgede Sahtecilik Suçu 
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Hileli Faaliyetlerle veya Herhangi  Bir Şekil veya Surette Cebir Kullanarak veya Tehdit Ederek, Bu Kanunda Yazılı Kurulların Toplanmalarına Veya Görevlerinin İfasına Mani Olmak Suçu 
 • Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik Suçu 
 • Kurul Üyelerinin Kurul Kararlarına Riayetsizliği Suçu 
 • Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi Suçu 
 • Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi Suçu 
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
 • Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinde İşlenen Suçlar
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması Suçu 
 • Sırrın İfşası Suçu 
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Bilgi Suistimali Suçu
 • Piyasa Dolandırıcılığı Suçu
 • Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Piyasa Faaliyeti Suçu
 • Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik Suçu
 • Bilgi ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi Suçu
 • Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finansal Tablo ve Raporlarda Usulsüzlük Suçu
  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Başkasına Ait Marka Hakkına İktibas veya İltibas Suretiyle Tecavüz Ederek Mal Üretmek veya Hizmet Sunmak, Satışa Arz Etmek veya Satmak, İthal ya da İhraç Etmek, Ticari Amaçla Satın Almak, Bulundurmak, Nakletmek veya Depolamak Suçları
 • Marka Koruması Olduğunu Belirten İşareti Mal veya Ambalaj Üzerinden Yetkisi Olmadan Kaldırmak Suçu
 • Yetkisi Olmadığı Halde Başkasına Ait Marka Hakkı Üzerinde Devretmek, Lisans veya Rehin Vermek Suretiyle Tasarrufta Bulunmak Suçu 
  2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine Gerekli Bilgilerin Verilmemesi Suçu 
 • Oylamaya Hile Karıştırılması Suçu 
 • Gerçek Dışı Üye Kaydı Yapılması Suçu 
 • Organlarda Görev Alanların Bildirilmemesi Suçu 
 • Kanuna Aykırı Bağış, Kredi veya Borç Alınması, Borç Verilmesi Suçları
 • Seçimlerde Alınan Tedbirlere Uymama Suçu 
6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Şike ve Teşvik Primi Suçları 
 • Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçu 
 • Hakaret İçeren Tezahürat Suçu 
 • Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi Suçu
 • Yasak Alanlara Girme Suçu 
 • Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi Suçu 
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Başkası Adına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi Suçu 
 • Bilgi Belge Verme ve Muhafaza ve İbraz Yükümlülüklerini İhlal Suçu 
 • Şüpheli İşlem Bildirimi Yükümlülüğünün İhlali Suçu
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Düzenlenen Suçlar

Yetkisiz Hekimlik Suçları;

 • Kişisel Çıkar Amacı Olmasa Bile Diplomasız Olarak Diş Hekimliği Mesleğine İlişkin Herhangi Bir Muayene veya Müdahale Yapmak ve Diş Hekimliği İle İlgili İşyeri Açmak Suçları 
 • Diploması Olmadığı Halde, Menfaat Temin Etmek Amacına Yönelik Olmasa Bile, Hasta Tedavi Etmek veya Tabip Unvanını Takınmak Suçu
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Mahkeme Kararıyla Kendisine Teslim Edilmeksizin Aynı Taşınmaz Mala İkinci Defa Yapılan Tecavüz ve Müdahale Suçu 
6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda Düzenlenen Suçlar

  Rehin verenin veya taşınırı rehin yüklü olarak devralanın;

 • Rehinli Varlığı Bu Kanunun Hilafına Kullanması Suçu 
 • Borcu Ödememesi Halinde Rehinli Varlığın Mülkiyetini Devretmemesi Suçu 
 • Rehinli Varlığı AlAcaklıya Zarar Vermek Kastıyla Tahrip ve İmha Etmesi Suçu 
 • Rehinli Taşınır Varlığın Devri İle Alacağın Devrini Sicile Tescil Ettirmemesi Suçu
 • Sicili Yanıltmaya Yönelik Fiillerde Bulunması Suçu
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Sırasında 6. Madde Hükümlerine Aykırılık Bulunması Suçu 
 • Gezi, Spor ve Eğlence Amacıyla Kullanılmak Üzere Türk ve Yabancı Uyruklu Kişilere Kiraya Verilen Türk ve Yabancı Bayraklı Yatların Kiracıları Tarafından Ticari Amaçla Kullanılması Suçu 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar
 • Haksız Ticari Uygulamalar Suçu
 • Piramit Satış Sistemini Kurmak, Yaymak veya Tavsiye Etmek Suçları 
6102 Sayılı Ticaret Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Haksız Rekabet Fiillerinden Birini Kasten İşlemek Suçu
 • Kendi İcap ve Tekliflerinin Rakiplerininkine Tercih Edilmesi İçin Kişisel Durum, Ürünleri, İş Ürünleri, Ticari Faaliyeti ve İşleri Hakkında Kasten Yanlış veya Yanıltıcı bilgi Vermek Suçu
 • Çalışanları, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kimseleri, Çalıştıranın veya Müvekkillerinin Üretim veya Ticaret Sırlarını Ele Geçirmelerini Sağlamak İçin Aldatmak Suçu 
 • Çalıştıranlar veya Müvekkillerden, İşçilerinin veya Çalışanlarının ya da Vekillerinin, İşlerini Gördükleri Sırada Cezayı Gerektiren Bir Haksız Rekabet Fiilini İşlediklerini Öğrenip de Bu Fiili Önlememek veya Gerçeğe Aykırı Beyanları Düzeltmemek Suçu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • Zührevi Hastalıklardan Birine Düçar Olduğunu Bildiği veya Görünüşe Nazaran veyahut Tedavisi Altında Bulunduğu Tabiplerinin İzahatıyla bu Hastalıklardan Birine Müptela Olduğunu Bilmesi Lazım Geldiği Halde Hastalığı Bir Diğerine Sirayet Ettirme Suçu 
 • Sari Hastalıklar Hakkında Tetkikatta Bulunmağa Salahiyettar Memurlara Muhalefet Etmek Suçu 
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top